Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty cổ phần TEBA Việt Nam


MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .3
1.1. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm .3
1.1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.1.1 Khái niệm .3
1.1.2Giá thành và phân loại giá thành .3
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 4
1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 4
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6
1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm trong DN 6
1.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 6
1.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 7
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm .8
1.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .9
1.3.1 Kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 9
1.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .9
1.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung .10
1.3.4 Tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm 13
1.4. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm .16
1.4.1 Kỳ tính giá thành 16
1.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .16
1.4.3 Các phương pháp tính giá thành 17
1.4.3.1 Tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn .17
1.4.3.2 Tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục .18
1.5. Sổ kế toán .18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN TEBA VIỆT NAM
2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần TEBA Việt Nam 19
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 19
2.1.2 Quy mô của Công ty .20
2.1.3. Đặc điểm sản xuât kinh doanh của Công ty 20
2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh .21
2.1.5 Tổ chức công tác kế toán của Công ty 26
2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty .26
2.1.5.2 Hình thức sổ kế toán 28
2.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp 292.3.1 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất .29
2.3.1.1 Phân loại chi phí sản xuất của Công ty cổ phần TEBA Việt Nam .29
2.3.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 30
2.3.1.3 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30
2.3.1.4 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .37
2.3.1.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .
2.3.1.5.1 Kế toán lương nhân viên phân xưởng
2.3.1.5.2 Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ sản xuất .
2.3.1.5.3 Chi phí dịch vụ mua ngoài .
2.3.1.5.4 Chi phí khác bằng tiền .
2.3.1.5.5 Chi phí khấu hao tài sản cố định .
2.3.2 Tinh giá thành dịch vụ sửa chữa .
2.3.2.1 Đối tượng tính giá thành .
2.3.2.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm .
2.3.2.3 Phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TEBA VIỆT NAM.
3.1. Những nhận xét về công tác kế toán .59
3.1.1. Những ưu điểm .59
3.1.2. Những tồn tại 61
3.2. Một số kiến nghị .62
3.2.1. Hoàn thiện việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 62
3.2.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung 63
3.2.3. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 64
3.2.4. Hoàn thiện về sổ sách kế toán 65
3.2.5. Hoàn thiện về kỳ tính giá thành & phương pháp tính giá thành .65
3.2.6. Phương hướng hạ giá thành dịch vụ sửa chữa .66
KẾT LUẬN 69


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty cổ phần TEBA Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty cổ phần TEBA Việt sẽ giúp ích cho bạn.