Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trọng Hà


1.1. ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
1.1.1. ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh.
1.1.2.1.Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Doanh nghiệp Thương mại
1.1.2.2.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán Doanh nghiệp Thương mại


1.2 Lý Luận Chung về Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh ở Doanh nghiệp Thương Mại.
1.2.1.Các khái niệm cơ bản.
1.2.1.1. Doanh thu
1.2.2.2. Chi phí.
1.2.2.3 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

1.3 Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng;
Phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu;
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán;
1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.3.1. Chứng từ sử dụng:
1.2.4. Kế toán thu nhập và chi phí khác; 1.2.6.1. Chứng từ sử dụng
1.2.5. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính.
1.2.5.1. Chứng từ sử dụng:
1.2.6. Kế toán thu nhập và chi phí khác;


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.