Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tú


MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1 6

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 6
1.1 Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản. 6
1.2 Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
1.2.1 Khái niệm về chi phí sản xuất 7
1.2.2 Khái niệm về giá thành sản phẩm 7
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
1.3 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 9
1.3.1 Phân loại chi phí sản xuất 9
1.3.1.1 Phân loại theo nội dung và tính chất kinh tế ban đầu của chi phí 9
1.3.1.2 Phân loại theo mục đích và công dụng của chi phí 10
1.3.1.3 Các cách phân loại khác như: 11
1.3.2 Các loại giá thành trong doanh nghiệp xây lắp 11
1.3.2.1 Căn cứ vào số liệu và thời điểm tính giá thành 11
1.3.2.2 Căn cứ vào phạm vi chi phí nằm trong giá thành 13
1.4 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 14
1.4.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 14
1.4.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 14
1.4.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 14
1.4.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
1.4.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 17
1.4.4 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 18
1.4.5 Kế toán chi phí sản xuất chung 22
1.4.6 Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp 23
1.5 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 25
1.6 Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 27
1.6.1 Đối tượng tính giá thành 27
1.6.2 Kỳ tính giá thành 28
1.6.3 Các phương pháp tính giá thành: 28
1.6.3.1 Phương pháp tính giá thành theo phương pháp giản đơn (Phương pháp trực tiếp) 28
1.6.3.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: 30
1.6.3.3 Phương pháp tính giá thành theo định mức: 30
1.6.4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong điều kiện khoán 31
1.7 Sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 33
1.8 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 34
1.8.1 Tổ chức mã hóa các đối tượng chi phí cần quản lý 34
1.8.2 Tổ chức chứng từ kế toán chi phí trong điều kiện áp dụng kế toán máy 35
1.8.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 35

CHƯƠNG 2 37
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TÚ 37
2.1. Đặc điểm chung của Doanh Nghiệp Tư Nhân NgọcTú 37
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 37
2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động và quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 38
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 38
2.1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp 41
2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. 43
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp. 43
2.1.3.2 Hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán tại đơn vị 44
2.2 Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp tư nhõn Ngọc Tỳ. 47
2.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí ở đơn vị 47
2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp. 49
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 49
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 60
2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 71
2.2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm ở đơn vị 81
2.2.3.1. Đánh giá sản phẩm làm dở của đơn vị 81
2.2.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty 82
2.2.3.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm. 82
2.2.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 83

CHƯƠNG 3 85
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TÚ. 85
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 86
3.1.1. Những ưu điểm: 86
3.1.2. Những mặt còn tồn tại 87
3.2. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý, tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm củaDoanh nghiệp. 90
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Doanh nghiệp tư nhõn Ngọc Tỳ. 91
3.3.1.Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ. 91
3.2.2. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 91
3.2.3 Về đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm 95
3.2.4. Về tổ chức phân công lao động tại phòng kế toán 96
3.2.5. Về ứng dụng tin học và công nghệ hiện đại trong công tác kế toán 96

KẾT LUẬN 97


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp tư nhân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp ích cho bạn.