Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Xây Lắp và Thiết Bị Công Nghệ


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. Chi phí sản xuất 3
1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của chi phí sản xuất . 3
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất .4
1.2.Giá thành sản phẩm .4
1.2.1. Khái niệm, đối tượng, kỳ tính giá thành sản phẩm .5
1.2.2. phân loại giá thành .6
1.2.3. Các phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang 7
1.2.4. Các phương pháp tính giá thành .10
1.2.5. Mối quan hệ giữa CPSX với giá thành sản phẩm .16
1.3. Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm .16
1.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở những đơn vị áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, chứng từ, đặc điểm, sơ đồ kế toán . 16
1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở những đơn vị áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 24
1.4. Tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm theo các hình thức sổ kế toán .25
1.4.1. Hình thức nhật ký chung 25
1.4.2. Hình thức nhật ký- sổ cái .26
1.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổ 27
1.4.4. Hình thức nhật ký chứng từ .27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 29
2.1. Tổng quan về công ty 29
2.1.1. Lịch sử hính thành và phát trển .30
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý .32
2.1.3. Đặc điểm về sản phẩm .32
2.1.4. Đặc điiểm bộ máy kế toán .32
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây Lắp và Thiết Bị Công Nghệ .37
2.2.1. Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây Lắp và Thiết Bị Công Nghệ .39
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý CPSX tại Công ty CP Xây Lắp và Thiết Bị Công Nghệ 39
2.2.3. Với công trình khoán gọn 51
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang .75
2.2.5. Phương pháp và trìng tự tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây Lắp và Thiết Bị Công Nghệ 80

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 81
3.1.1. Hành công 81
3.1.2. Hạn chế 81
3.2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây Lắp và Thiết Bị Công Nghệ 85
3.2.1. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công .85
3.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 86
3.2.3. Chi phí sản xuất chung .88
3.2.4. Tài khoản liên quan đến hạch toán chi phí .88
3.2.5. Về sổ sách hạch toán chi phí sản xuất 89

KẾT LUẬN .90
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Xây Lắp và Thiết Bị Công Ng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Xây Lắp và Thiết Bị Công Ng sẽ giúp ích cho bạn.