Đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1


Chương 1. 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP TMDV. 3
1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại – dịch vụ. 3
1.1.1. Quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại – dịch vụ 3
1.1.1.1. Đặc điểm của quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3
1.1.1.2. Các phương thức bán hàng, thời điểm ghi nhận hàng bán. 4
1.1.1.3. Các phương thức thanh toán. 6
1.1.2. Yêu cầu quản lý hàng bán và quá trình bán hàng. 6
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 7
1.2. Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 8
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 8
1.2.1.1. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 8
1.2.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 9
1.2.1.3. Trình tự chủ yếu kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 10
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 12
1.2.2.1. Cách xác định trị giá vốn hàng hoá xuất bán. 12
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng và trình tự kế toán. 13
1.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 16
1.2.3.1. Tài khoản sử dụng. 16
1.2.3.2. Trình tự kế toán. 16
1.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 18
1.2.4.1. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 18
1.2.4.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 19
1.2.5. Sổ kế toán sử dụng cho kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 21
1.2.6. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán. 22
1.2.6.1. Mã hoá các đối tượng cần quản lý của doanh nghiệp. 22
1.2.6.2. Quá trình nhập liệu, in và sửa số liệu. 22


Chương 2. 24
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HATRACO 24
2.1. Tìm hiểu chung về Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco. 24
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco 24
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco 26
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 26
2.1.2.2. Tổ chức công tác kế toán của công ty. 27
2.2. Thực trạng về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco. 29
2.2.1. Đặc điểm về hàng bán và quá trình bán hàng tại công ty. 29
2.2.1.1. Về kinh doanh thương mại 29
2.2.1.2. Về kinh doanh khách sạn. 30
2.2.1.3. Phương thức bán hàng tại công ty. 30
2.2.1.4. Phương thức thanh toán tại Công ty. 31
2.2.2. Kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco 31
2.2.2.1. Mã hoá một số đối tượng cần quản lý Công ty. 32
2.2.2.1. Thủ tục, chứng từ bán hàng. 32
2.2.2.2. Kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco 34
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 38
2.2.3.1. Nội dung kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 38
2.2.3.2. Quy trình ghi sổ kế toán theo từng yếu tố chi phí và trích số liệu tương ứng 38
2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 40
2.2.4.1. Kế toán chi phí thuế TNDN 40
2.2.4.2. Kế toán doanh thu tài chính và thu nhập khác. 41
2.2.4.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 42


Chương 3. 43
NHỮNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP. 43
NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 43
BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 43
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HATRACO 43
3.1. Nhận xét, đánh giá khái quát về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco. 43
3.1.1. Đánh giá chung về Công ty. 43
3.1.2. Ưu điểm 44
3.1.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 45
3.1.2.2. Về việc áp dụng phần mềm kế toán. 46
3.1.2.3. Về chế độ chứng từ kế toán. 46
3.1.2.4. Về hệ thống tài khoản kế toán. 46
3.1.2.5. Về chế độ sổ kế toán. 46
3.1.2.6. Về hệ thống báo caó tài chính. 47
3.1.3. Hạn chế. 47
3.2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco. 49


KẾT LUẬN 52


Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và du lịch Ha
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và du lịch Ha sẽ giúp ích cho bạn.