Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh tại công ty TNHH một thành viên thương mại và đầu tư Nam Hồng


Lời nói đầu.

CHƯƠNG 1
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của kế toán bán hàng
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm bán hàng trong các doanh nghiệp
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả trong các doanh nghiệp vừa có hoạt động sản xuất, vừa có hoạt động thương mại:
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp.
1.2.1. Kế toán bán hàng.
1.2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán.
1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng:
1.2.4Kế toán chi phí bán hàng và kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
1.2.5. Kế toán kết quả bán hàng.
Kết quả hoạt động kinh doanh:


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TỪ NAM HỒNG.
2.1. Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và đầu tư Nam Hồng.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
* Các thông tin chung về công ty.
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty.
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác quản lý của công ty.
2.1.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và đầu tư Nam Hồng
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và đầu tư Nam Hồng
2.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán.
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán:
2.2.5. Kế toán phải thu khách hàng:
2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

CHƯƠNG 3
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NAM HỒNG.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh tại công ty TNHH một thành viên thương mạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh tại công ty TNHH một thành viên thương mạ sẽ giúp ích cho bạn.