Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phúc Sinh


PHẦN I:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY
TNHH PHÚC SINH
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Phúc Sinh
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất của công ty TNHH Phúc Sinh
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty TNHH Phúc Sinh
Sơ đề bộ máy quản lý của công ty TNHH Phúc Sinh
4. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty
5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Phúc Sinh

PHẦN II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC SINH

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC SINH
I. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN - ĐẦU TƯ NGẮN HẠN – CÁC KHOẢN PHẢI THU - ỨNG VÀ TRẢ TRƯỚC
1. Kế toán vốn bằng tiền
2. Kế toán các khoản phải thu
3. Kế toán các khoản ứng trước
4. Kế toán các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
II. KẾ TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, CÔNG CỤ
Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phúc Sinh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phúc Sinh sẽ giúp ích cho bạn.