Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hoàn Cầu II

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.2 HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG, QUỸ LƯƠNG, QUỸ BHXH, BHYT, KPCĐ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.2.1.1 Các hình thức tiền lương và nguyên tắc trả lương
1.3 TỔ CHỨC CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU II.

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU II
2.1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH Hoàn Cầu II
2.1.2 Hình thức kế toán
2.1.3 Chế độ chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU II
ã TK 334 - Phải trả người lao động
ã TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
2.2.3.2 Phương pháp hạch toán và trình tự ghi sổ (tháng09/2010):


CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU II

3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU II
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU II


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hoàn Cầu II
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hoàn Cầu II sẽ giúp ích cho bạn.