Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường Quản trị doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng 492

MỤC LỤC

PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH XÂY DỰNG VÀ SẢN PHẨM XÂY LẮP, YÊU CẦU CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
1. Đặc điểm của ngành xây lắp và những ảnh hưởng của nó đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành.
2. Yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
II. BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.
A. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
B. Khái niệm giá thành và phân loại giá thành ở doanh nghiệp xây lắp.
III- NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG.
1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất.
2. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất.
3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.
4. Hạch toán chi phí sản xuất chung.PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 492 - TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY:
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG 492.
III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.
1.Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán.
2. Hình thức tổ chức kế toán.
3. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
4- Khái quát các phần hành kế toán công ty.
C. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
1. Đối tượng, phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty
2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp.


PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 492
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG 492.
II. KIẾN NGHỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 492.
1.Về công tác hạch toán chi phí NVL trực tiếp.
2. Công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3. Về chi phí máy thi công.
4. Về sổ sách chứng từ:
5. Xây dựng hệ thống thông tin cung cấp cho kế toán quản trị doanh nghiệp trên cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính gái thành sản phẩm.


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường Quản trị doanh ngh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường Quản trị doanh ngh sẽ giúp ích cho bạn.