Đề tài: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội


CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1.1. Bán hàng và vai trò của quá trình bán hàng đối với DN
.1.2. Ý nghĩa của kết quả bán hàng đối với DN
1.1.3. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.2.1. Phương thức bán hàng
1.2.2. Doanh thu bán hàng
1.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng
1.2.4. Giá vốn hàng xuất bán
1.2.5. CPBH và CPQLDN phân bổ cho hàng bán ra
1.2.6. Kết quả bán hàng
1.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG.
1.3.1. Các nguyên tắc kế toán cần quán triệt trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1.3.2. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng Khi bán hàng, thực hiện cung cấp lao vụ, dịch vụ
kinh doanh và các hoạt động khác của DN trong một kỳ hạch toán
1.3.3. Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3.4. Tổ chức kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh
được các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh của DN.
1.3.5. Sổ kế toán và báo cáo kế toán


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty KDNS Hà Nội
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý SXKD của công ty KDNS Hà Nội
2.1.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh ở công ty KDNS Hà Nội
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty KDNS Hà Nội
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KDNS HÀ NỘI.
2.2.1. Phương thức bán hàng và chứng từ sử dụng
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.3. Kế toán thanh toán với người mua và thuế phải nộp cho hàng bán ra
2.2.4. Kế toán giá vốn thực tế hàng xuất bán.
2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.6. Kế toán két quả bán hàng


CHƯƠNG 3
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KDNS HÀ NỘI
3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KDNS HÀ NỘI
3.1.1. Những ưu điểm đã đạt được
3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY KDNS HÀ NỘI.
3.2.1. Kiến nghị thứ nhất - Về việc tổ chức luân chuyển chứng từ.
3.2.2. Kiến nghị thứ hai - Về tổ chức kế toán doanh thu
3.2.3. Kiến nghị thứ ba - Về kế toán giá vốn hàng bán.
3.2.4. Kiến nghị thứ tư - Về kế toán xác định kết quả bán hàng.
3.3. Một số ý kiến về các chính sách tài chính và chế độ kế toán có liên quan đến công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty kinh doanh nước sạch H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty kinh doanh nước sạch H sẽ giúp ích cho bạn.