Đề tài: Công tác kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.


PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
I. Đặc điểm kinh doanh thương mại ảnh hưởng đến công tác kế toán
-Khái niệm và vai trò của hoạt động thương mại . 2
-Đặc điểm kinh doanh thương mại .
II. Các khái niệm
1. Doanh thu bán hàng và thời điểm ghi nhận doanh thu 3
2. Chiết khấu thanh toán . 4
3. Chiết khấu thương mại . 4
4. Giảm giá hàng bán 4
5. Hàng bán bị trả lạI . 4
6. Các phương thức bán hàng trong kinh doanh thương mại 4
III. Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1. Chứng từ kế toán . 6
2. Tài khoản kế toán sử dụng . 7
3. Kế toán giá vốn hàng bán 9
-Khái niệm về giá vốn hàng bán . 9
-Các yếu tố cấu thành giá vốn hàng bán trong kinh doanh thương mại 9
-Xác định giá mua của hàng xuất bán
-Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ trong kỳ . 11
-Kế toán giá vốn hàng bán theo các phương thức bán hàng . 12
4. Kế toán doanh thu bán hàng . 14
5. kế toán các khoản giảm trừ . 16
6. Sổ kế toán . 18
-Sổ kế toán chi tiết . 18
-Sổ kế toán tổng hợp 20
IV. Kinh nghiệm kế toán bán hàng ở một số nước
1. Kế toán Mỹ 24
2. Kế toán Pháp . 2


PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN
I. Thực tế công tác kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại
1.Mặt ưu điểm . 28
2.Những tồn tại . 30


Xem Thêm: Công tác kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. sẽ giúp ích cho bạn.