Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lương và thanh toán với cán bộ công nhân viên tại công ty bia Việt Hà


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ THANH TOÁN
VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN 5
I. Những lý luận chung về tiền lương và các khoản thanh toán với cán bộ công nhân viên 5
1. Khái niệm - bản chất của tiền lương . 5
2. Các hình thức trả lương . 7
2.1. Hình thức trả lương theo thời gian . 7
2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 8
3. Các khoản trích theo lương . 10
3.1. Bảo hiểm xã hội (BHXH) . 10
3.2. Bảo hiểm y tế (BHYT) . 10
3.3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 11
4. Yêu cầu về quản lý quỹ tiền lương 10
5. Các khoản thu nhập khác . 12
6. Các khoản khấu trừ vào lương 14
7.Nhiệm vụ kế toán . 14
II. Phương pháp kế toán tiền lương và thanh toán với cán bộ công nhân viên 14
1. Hạch toán lao động . 14
2. Hạch toán tiền lương và các khoản thanh toán cho người lao động 16
3. Sổ sách kế toán . 21
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ THANH TOÁN VỚI CBCNV TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ 24
I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty bia Việt Hà 24
1. Quá trình hình thành và phát triển . 24
2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 25
3. Bộ máy tổ chức hoạt động của công ty 27
4.Tổ chức công tác kế toán tại công ty Bia Việt Hà 38
II. Thực tế công tác hạch toán tiền lương và thanh toán với CBCNV tại công ty bia Việt Hà 41
1. Đặc điểm, Phương pháp tính lương, các khoản trích theo lương và các khoản thu nhập khác . 41
1.1. Đặc điểm 41
1.2 .Phương pháp tính lương các khoản trích theo lương và các khoản thu nhập khác . 43
1.2.1 .Phương pháp tính lương . 43
1.2.2. Phương pháp tính các khoản theo lương . 44
1.2.3. Phương pháp tính các khoản thu nhập khác . 45
2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 47
PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ THANH TOÁN VỚI CBCNV TẠI CÔNG TY BIA VIỆT HÀ
1. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và thanh toán với CBCNV ở công ty 52
2. Một số ý kiến đề xuất . 54
KẾT LUẬN . 58


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và thanh toán với cán bộ công nhân viên tại công ty bia Việt Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và thanh toán với cán bộ công nhân viên tại công ty bia Việt Hà sẽ giúp ích cho bạn.