Đề tài: Tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Cuộc Sống Việt


MỤC LỤC
Lời cảm ơn. I
Mục lục. II
Danh mục sơ đồ. V
Danh mục các chữ viết tắt VI
PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1.Đối tượng nghiên cứu. 2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 2
PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
2.1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá. 3
2.1.1. Tiêu thụ hàng hoá. 3
2.1.1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hóa. 3
2.1.12. Mục đích của tiêu thụ hàng hoá. 3
2.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá. 4
2.1.3. Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hoá. 5
2.1.5. Phương pháp đánh giá hàng hoá. 7
2.2. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá. 10
2.2.1. Hạch toán giá vốn và chi phí tiêu thụ hàng hoá. 10
2.2.1.1. Tài khoản 156- Hàng hoá.(sơ đồ 1) 10
2.2.1.2. Tài khoản 632- Giá vốn hàng bán(sơ đồ 2) 11
2.2.2.Hạch toán chi phí bán hàng – 641. 14
2.3. Hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ. 15
2.3.1. Hạch toán doanh thu. 15
2.3.1.1. Khái niệm về doanh thu và doanh thu tiêu thụ. 15
2.3.1.2. Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.(sơ đồ 4) 16
2.3.2. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 17
2.3.2.1. Khái niệm 17
2.3.2.2. Chứng từ sử dụng. 19
PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 20
3.1.1. Đặc điểm và sự phát triển của công ty. 20
3.1.2.Cơ cấu tổ chức, bộ máy. 21
3.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 23
3.1.4. Công tác kế toán tại công ty. 23
3.1.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. 25
3.1.5.2. Tình hình nguồn vốn. 26
3.1.6. Kết quả kinh doanh của công ty. 26
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 27
3.2.1. Phương pháp thống kê kinh tế. 27
3.2.2. Phương pháp so sánh. 27
3.3.3. Phương pháp chuyên môn của kế toán. 27
PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29
4.1. Kế toán tiêu thụ hàng hoá. 29
4.1.1. Tình hình tiêu thụ hàng hoá của công ty. 29
4.1.2. Kế toán quá trình mua hàng hoá của Công ty. 29
4.1.3. Phương pháp xác định giá xuất kho. 31
4.1.3.1. Xuất kho hàng hoá. 32
4.1.4. Tình hình tồn kho và công tác kiểm kê hàng hoá của Công ty. 34
4.1.4.1. Tình hình tồn kho hàng hoá của Công ty. 34
4.1.4.2. Quá trình kiểm kê hàng hoá tại Công ty. 35
4.2. Kế toán xác định tiêu thụ. 35
4.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng. 35
4.2.1.1. Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo hình thức tại kho. 35
4.2.1.2. Kế toán bán hàng không qua kho. 36
4.2.2. Kế toán giảm giá hàng bán. 36
4.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá. 41
4.4.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá. 41
4.4.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá. 42
PHẦN V: KẾT LUẬN 44
DANH MỤC THAM KHẢO 46


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Cuộc Sống Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Cuộc Sống Việt sẽ giúp ích cho bạn.