Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bến Triều


MỤC LỤC
Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng biểu. iv
Danh mục sơ đồ. v
Danh mục viết tắtvi
I. MỞ ĐẦU 1
1.1 Đặt vấn đề. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1 Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3 Đốitượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu. 3
2.3.1 Phạm vi nghiên cứu. 3
II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1 Tổng quan tài liệu. 4
2.1.1Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu. 4
2.1.2 Vai trò của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất 4
2.1.3 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp. 5
2.1.4 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 6
2.1.5 Phân loại nguyên vật liệu. 7
2.1.6 Lập danh điểm nguyên vật liệu. 9
2.1.7 Đánh giá nguyên vật liệu. 9
2.1.8 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 15
2.1.9 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 21
2.1.10 Kiểm kê nguyên vật liệu. 28
2.1.11 Dự phòng giảm giá nguyên vật liệu. 30
2.2 Phương pháp nghiên cứu. 32
2.2.1 Phương pháp chung. 32
2.2.2 Phương pháp cụ thể. 33
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 35
3.1.1 Quá trình thành lập và phát triển của Công ty cổ phần Bến Triều. 35
3.1.2 Đặc điểm quy trình công nghệ và tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Bến Triều 36
3.1.3 Tình hình lao động ở Công ty cổ phần Bến Triều. 41
3.1.4 Tình hình tài sản và nguồn vốn Công ty cổ phần Bến Triều. 42
3.1.6 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Bến Triều. 47
3.2 Một số vấn đề chung về nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Bến Triều. 50
3.2.1 Đặc điểm NVL tại công ty. 50
3.2.2 Tổ chức quản lý NVL tại công ty. 50
3.2.3 Phân loại NVL tại công ty. 52
3.2.4 Xây dựng danh điểm NVL tại công ty. 53
3.2.5 Đánh giá nguyên vật liệu tại công ty. 54
3.3 Kế toán nguyên vật liệu tại công ty. 56
3.3.1 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng. 56
3.3.2 Quy trình nhập -xuất kho NVL 57
3.3.3 Kế toán chi tiết NVL tại công ty cổ phần Bến Triều. 66
3.3.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 71
3.4 Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty. 80
3.5 Công tác dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tại công ty. 83
3.6 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Bến Triều. 83
3.6.1 Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện. 83
3.6.2 Đánh giá thực trạng và biện pháp hoàn thiện về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Bến Triều. 84
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN GHỊ. 91
4.1 Kết luận. 91
4.2 Kiến nghị 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO 93


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bến Triều
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bến Triều sẽ giúp ích cho bạn.