Đề tài: Kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm tại Chi Nhánh Công ty Cổ phầnTân Phú Xuân


MỤC LỤC
Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng. v
Danh mục sơ đồ. vi
Danh mục chữ viết tắt. vii
PHẦN I : MỞ ĐẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 2
1.2.1 Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu. 3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu. 3
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 4
2.1 Tổng quan về kế toán quản trị. 4
2.1.1 Quá trình phát triển của kế toán quản trị. 4
2.1.1.1 Quá trình phát triển của kế toán quản trị ở các nước trên thế giới. 4
2.1.1 2 Quá trình phát triển kế toán quản trị tại Việt Nam 9
2.1.2 Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán quản trị. 11
2.1.2.1 Khái niệm kế toán quản trị 11
2.1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán quản trị 13
2.1.3 Nội dung và vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp. 13
2.1.3.1 Nội dung của kế toán quản trị trong doanh nghiệp. 13
2.1.3.2 Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp. 15
2.1.4 Một số hình thức tổ chức bộ máy kế toán quản trị 16
2.1.5 Quan hệ giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. 17
2.1.5.1 Sự giống nhau. 17
2.1.5.2. Sự khác nhau. 17
2.2 Tổng quan về kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm. 19
3.2.1 Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị về chi phí và giá thành sản phẩm. 19
2.2.2 Kế toán quản trị chi phí. 21
2.2.2.1 Chi phí sản xuất 21
2.2.2.2 Các cách phân loại chi phí sản xuất theo kế toán quản trị. 22
2.2.2.3 Phương pháp tập hợp chi phí trong kế toán quản trị. 26
2.2.2.4 Xác định trung tâm chi phí. 27
2.2.3 Kế toán quản trị giá thành sản phẩm. 27
2.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm. 27
2.2.2.2 Các cách phân loại giá thành. 28
2.2.2.3 Phương pháp tính giá thành. 30
2.2.2.4 Đối tượng và kỳ tính giá thành. 34
2.2.2.5 Trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo các bước như sau: 34
2.2.4 Kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm. 34
2.2.4.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí, giá thành. 34
2.2.4.2 Ý nghĩa của kế toán quản trị chi phí, giá thành. 35
2.3 Phương pháp nghiên cứu. 36
2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu. 36
2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu: 36
2.3.3 Phương pháp kế toán. 36
PHẦN III : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37
3.1 Đặc điểm cơ sở nghiên cứu. 37
3.1.1 Lược sử quá trình hình thành và phát triển của Chi Nhánh Công ty Cổ phần Tân Phú Xuân Hà Nam. 37
3.1.2 Đặc điểm hệ thống tổ chức tại Chi Nhánh Công ty . 38
3.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 43
3.2 Tình hình cơ bản của Công ty. 46
3.2.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty. 46
3.2.2 Tình hình lao động của công ty. 49
3.2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 52
3.2.4 Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong những năm qua. 54
3.2.5 Định hướng phát triển. 54
3.3 Tình hình tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá tại Công ty. 55
3.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán quản trị trong Công ty. 55
3.3.2 Phân loại chi phí tại Công ty. 56
3.3.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 56
3.3.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 56
3.3.2.3 Chi phí sản xuất chung. 57
3.3.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành. 57
3.4 Phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí, giá thành tại Công ty. 58
3.4.1 Công tác lập kế hoạch chi phí và tính giá thành. 58
3.4.2 Tổ chức tài khoản kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty. 62
3.4.3 Quá trình ghi chép, hạch toán, phản ánh việc thực hiện chi phí tại Công ty. 64
3.4.3.1 Chi phí nhân công trực tiếp. 64
3.4.3.2 Chi phí sản xuất chung. 65
3.4.3.2 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 69
3.4.4 Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 74
3.5 Đánh giá về công tác kế toán quản trị chi phí, giá thành tại Công ty. 81
3.6 Biện pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, giá thành tại Công ty. 83
3.6.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm tại công ty. 83
3.6.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí, giá thành tại Công ty. 84
3.6.2.1 Về bộ máy kế toán. 84
3.6.2.2 Về cách phân loại chi phí theo yêu cầu của kế toán quản trị. 84
3.6.2.3 Về tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho kế toán quản trị, phục vụ việc lập dự toán sản xuất kinh doanh. 85
PHẦN IV : KẾT LUẬN 88
4.1 Kết luận. 88
4.2 Kiến nghị 89


Xem Thêm: Kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm tại Chi Nhánh Công ty Cổ phầnTân Phú Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm tại Chi Nhánh Công ty Cổ phầnTân Phú Xuân sẽ giúp ích cho bạn.