Đề tài: Xây dựng dự toán chi phí sản xuất giấy tại Công ty giấy Hợp Tiến


MỤC LỤC
Lời cảm ơn i
Danh mục bảng iv
Danh mục biểu đồ . iv
Danh mục sơ đồ iv
Danh mục chữ viết tắt . iv
Danh mục phụ lục v
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.2.1 Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3 Đối tượng nghiên cứu. 3
1.4 Phạm vi nghiên cứu. 3
1.4.1 Phạm vi không gian. 3
1.4.2 Phạm vi thời gian. 3
1.4.3 Phạm vi nội dung. 3
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 4
2.1.1 Khái niệm và vai trò của dự toán chi phí sản xuất 4
2.1.2 Kỳ dự toán và trình tự thiết lập dự toán. 5
2.1.3 Nội dung dự toán chi phí sản xuất 7
2.2 Định mức chi phí sản xuất 9
2.2.1 Khái niệm về định mức chi phí 9
2.2.2 Phân biệt định mức và dự toán. 10
2.2.3 Các hình thức định mức. 11
2.2.4 Phương pháp xây dựng định mức chi phí 11
2.3 Phương pháp lập dự toán chi phí sản xuất 15
2.3.1 Dự toán tiêu thụ. 15
2.3.2 Dự toán sản lượng sản xuất 16
2.3.3 Dự toán chi phí sản xuất 17
2.4 Phương pháp nghiên cứu. 21
2.4.1 Phương pháp thống kê kinh tế. 21
2.4.2 Phương pháp dự báo. 22
PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 23
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Hợp Tiến. 23
3.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty giấy Hợp Tiến. 24
3.1.3 Nét đặc trưng trong quy trình sản xuất giấy. 26
3.1.4 Tình hình lao động của công ty. 28
3.1.5 Tình hình tài sản của Công ty Hợp Tiến. 29
3.1.6 Tình hình nguồn vốn của Công ty giấy Hợp Tiến. 31
3.1.7 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 32
3.2 Tình hình công tác lập dự toán sản xuất tại Công ty Hợp Tiến. 34
3.2.1 Công tác lập dự toán sản xuất kinh doanh tại công ty. 34
3.2.2 Trình tự lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Công ty. 35
3.2.3 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Hợp Tiến. 37
3.2.4 Đánh giá chung về công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty. 39
3.2.5 Sự cần thiết lập áp dụng hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh. 40
3.3 Xây dựng dự toán chi phí sản xuất tại Công ty Hợp Tiến. 42
3.3.1 Quy trình lập dự toán sản xuất kinh doanh cho sản phẩm giấy. 42
3.3.2 Tổ chức xây dựng dự toán. 44
3.3.2 Xây dựng dự toán tiêu thụ sản phẩm giấy. 45
3.3.3 Xây dựng dự toán sản lượng sản xuất giấy. 50
3.3.4 Xây dựng định mức chi phí cho sản xuất giấy của Công ty Hợp Tiến. 52
3.3.5 Xây dựng dự toán chi phí sản xuất 59
3.3.6 Dự toán lịch thanh toán tiền mua hàng 64
3.4 Đề xuất hướng xây dựng dự toán chi phí sản xuất tại Công ty Hợp Tiến. 66
3.4.1 Đề xuất về quy trình lập dự toán. 66
3.4.2 Đề xuất về tổ chức cán bộ. 67
3.4.3 Đề xuất về xây dựng định mức. 67
3.4.4 Đề xuất về nguồn số liệu. 68
PHẦN V: KẾT LUẬN 69


Xem Thêm: Xây dựng dự toán chi phí sản xuất giấy tại Công ty giấy Hợp Tiến
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng dự toán chi phí sản xuất giấy tại Công ty giấy Hợp Tiến sẽ giúp ích cho bạn.