Đề tài: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam Falcon Shipping


PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan tài liệu
2.1.1. Một số vấn đề chung về Doanh thu
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.2. Kết quả kinh doanh
2.1.2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Kế toán doanh thu
2.1.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.1.1.2. Doanh thu nội bộ
2.1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
2.1.2. Xác định kết quả kinh doanh
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.2.3. phương pháp phân tích
2.2.4. Hệ thống chỉ tiêu dung nghiên cứu đề tài
PHẦN III – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Chức năng nhiệm vụ
3.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ
3.1.3. M ô hình tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Công ty
32 Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm của Công ty
3.2.1. Các loại sản phẩm và dịch vụ của Công ty
3.2.2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty
3.2.3. Kế hoạch về doanh thu của Công ty
3.3. Thực trạng kế toán Doanh thu của Công ty:
3.3.1. Hệ thống chứng từ liên quan đến bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty
3.3.2. Kế toán doanh thu của Công ty
3.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty
3.4.1. Kỳ xác định kết quả kinh doanh của Công ty
3.4.2. Hệ thống chứng từ kế toán liên quan
3.4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty


Xem Thêm: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam Falcon
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam Falcon sẽ giúp ích cho bạn.