Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ khí Gia Lâm


MỤC LỤC

Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng. iv
Danh mục sơ đồ. v
Danh muc các thuật ngữ viết tắt vi
I MỞ ĐẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của vấn đề cần nghiên cứu. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1 Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3 Phạm vi nghiên cứu. 2
II . TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1 . Tổng quan tài liệu. 3
2.1.1 . Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất 3
2.1.2 . Cơ sở lý luận về giá thành sản phẩm 7
2.1.3 . Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 9
2.1.4 . Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm 10
2.2 Phương pháp nghiên cứu. 29
2.2.1 Phương pháp chung. 29
2.2.2 Phương pháp cụ thể. 29
III . KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31
3.1 Tổng quan về công ty Cổ phần Cơ khí Gia Lâm 31
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần Cơ khí Gia Lâm 31
3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 33
3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 37
3.1.4 Tình hình tổ chức bộ máy công tác kế toán. 39
3.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 42
3.2 Kết quả nghiên cứu. 48
3.2.1 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Cơ khí Gia Lâm 48
3.2.2 Tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Cơ khí Gia Lâm 80
3.2.3 Đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Cơ khí Gia Lâm 83
IV . KẾT LUẬN 92
4.1 Kết luận. 92
4.2 Khuyến nghị 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO 94
PHỤ LỤC 95


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.