Đề tài: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP CAVICO Điện lực và Tài nguyên


MỤC LỤC

Mở đầu. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
3. Đối tượng nghiên cứu. 2
4. Phạm vi nghiên cứu. 2
Chương 1 CƠ sở lý Luận về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. 4
1.1 Một số vấn đề cơ bản. 4
1.1.1 Những vấn đề chung về quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 4
1.1.2. Ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ của công tác tổ chức tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. 5
1.2. Kế toán tiêu thụ và kết quả hoạt động kinh doanh. 8
1.2.1. Kế toán thành phẩm : 8
1.2.2. Kế toán tiêu thụ. 8
1.2.3. Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 8
Chương 2 Đặc điểm của Công ty CP CaViCo Điện lực và Tài nguyên, phương pháp nghiên cứu 10
2.1. Khái quát chung về công ty. 10
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 10
2.1.2 Tình hình nhân sự trong công ty. 11
2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 12
2.3.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 15
2.3.3 Phần mền kế toán mà công ty áp dụng. 18
Chương 3 Thực trạng về công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty CP CaViCo Điện lực và Tài nguyên. 19
3.1. Một số kết quả đã đạt được trong quá trình kinh doanh và phát triển của Công ty CP Cavico Điện lực và Tài nguyên. 19


3.2. Thực trạng Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty CP CaViCo Điện lực và Tài nguyên 21
3.2.1 Đặc điểm quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty. 21
3.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán ở Công ty CP CaViCo Điện lực và Tài nguyên. 21
3.2.3. Các hình thức tổ chức sản xuất của công ty. 22
3.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 23
3.3.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 25
3.2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 26
3.2.5. Kế toán thu nhập khác, chi phí khác. 26
3.2.6. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty. 27
3.2.7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 31
Kết luận và kiến nghị. 32
1. Kết luận. 32
2. Kiến nghị 34
Tài liệu tham khảo. 35


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP CAVICO Điện lực và Tài nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP CAVICO Điện lực và Tài nguyên sẽ giúp ích cho bạn.