Đề tài: Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây lắp- dịch vụ và xây dựng II.


Mục lục
Lời mở đầu

Phần I: Cơ sở lý luận về công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất .3
I Khái niệm, đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu
1.1. Khái niệm 3
1.2. Đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu 3
1.3. Phân loại nguyên vật liệu . 3
a) Phân loại dựa vào vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu 3
b) Phân loại theo nguồn hình thành nguyên vật liệu . 4
c) Phân loại theo quyền sở hữu nguyên vật liệu . 4
d) Phân loại theo mục đích và nơi sử dụng nguyên vật liệu . 4
II. Tính giá nguyên vật liệu . 5
2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ . 5
a) Đối với nguyên vật liệu mua ngoài; 5
b) Đối với nguyên vật liệu mà doanh nghiệp thuê ngoài gia công, chế biến; 5
c) Đối với nguyên vật liệu tự sản xuất, tự gia công chế biến 6
d) Đối với nguyên vật liệu nhận đóng góp từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia liên doanh 6
e) Đối với Nguyên vật liệu được tặng, thưởng 6
f) Phế liệu . 6
2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho trong kỳ; . 6
a) Phương pháp giá đơn vị bình quân (bình quân gia quyền) 6
b) Phương pháp nhập trước-xuất trước (FIFO) 7
c) Phương pháp nhập sau-xuất trước (LIFO) . 7
d) Phương pháp trực tiếp (phương pháp giá đích danh) 8
2.3. Yêu cầu và nhiệm vụ của hạch toán nguyên vật liệu 8
III. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu . 8
3.1. Phương pháp thẻ song song . 8
a) Nội dung của phương pháp . 9
b)Ưu, nhược điểm của phương pháp 9
3.2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển . .10
a) Nội dung của phương pháp . 10
b) Ưu, nhược điểm của phương pháp . 11
3.3. Phương pháp sổ số dư . 11
a) Nội dung của phương pháp . 11
b) Ưu, nhược điểm của phương pháp . 11
IV. Hoạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên


4.1. Tài khoản, thủ tục và chứng từ . .12
a) Tài khoản sử dụng . .13
b) Thủ tục và chứng từ 14
4.2. Phương pháp hạch toán . 14
IV. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai định kỳ . 16
5.1. Khái niệm và tài khoản hạch toán. 16
5.2. Phương pháp hạch toán . 17
VI. Hạch toán nguyên vật liệu thừa, thiếu sau kiểm kê 18
6.1. Khái niệm 18
6.2.Vai trò của kiểm kê 18
6.3. Thời điểm và nguyên tắc kiểm kê 18
6.4. Hạch toán nguyên vật liệu thừa, thiếu trong kiểm kê 19
a) Tài khoản sử dụng . 19
b) Nội dung hạch toán . 19
VII. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 20
7.1. Khái niệm và vai trò của việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 20
7.2. Nguyên tắc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 20
a) Thời điểm lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 20
b) Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 20
7.3. Phương pháp xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 21
7.4. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Phần II:Thực trạng hạch toán NVL tại xí nghiệp xây lắp- Dịch vụ xây dựng
I: Đặc điểm chung của xí nghiệp .23
II: Đặc điểm tổ chức quả lý của xí nghiệp . 24
III: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở xí nghiệp .25
3.1- Tổ chức bộ máy kế toán . 25
3.2- Hình thức kế toán xí nghiệp áp dụng .27
3.3- Các sổ sách kế toán mà đơn vị áp dụng .29
VI.-Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp
Xây lắp – Dịch vụ xây dựng II 29
4.1- Đặc điẻm NVL của công ty . 29
4.2- Phân loạivà đánh giá NVL 29
a- Phân loại 29
b- Tính giá NVL 31
4.3- Các chứng từ sử dụng và quy trình luôn chuyển chứng từ 31
a- Chứng từ sử dụng .31
b- Trình tự luôn chuyển các chứng từ 32
4.4- Hạch toán chi tiết NVL tai xí nghiệp Xây lắp
Dịch vụ Xây dựngII 36
a- Tại kho .40
b- Tai phòng kế toán .41
4.5- Hạch toán tổng hợp NVL .45
a- Tài khoả sử dụng 45
b- Hạch toán tổng hợp NVL .45
*Trường hơp mua ngoài
c- Hạch toán tổng hợp xuất kho NVL 50
4.6- Công tác kiểm kêNVL tại xí ngiệp xây lắp- DVXD II 54
Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán NVL tại xí nghiệp xây lắp- Dịch vụ Xây dựng II
I – Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán NVL 56
II- Đánh giá khái quát tình hình hạch toán kế toán NVL tại xí nghiệp.56
2.1-Việc hạch toán chi phí sản xuất trong sản xuất xây lắp .58
2.2- Khâu hạch toán ban đầu chưa được tốt 58
III- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch
Toán NVL Tại xí nghiệp XL-DVXDII 59
3.1-Hạch toán chi tiết NVL .59
a- Xây dựng sổ danh điểm vật tư 59
b- Lập phiếu giao chứng từ nhập xuất .60
c- Lập bảng kê chứng từ nhập,bảng kê chứng từ xuấtNVL .61
d- áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào quản lýNVL 62
3.2- Hạch toán tổng hợp NVL 63
a- ý kiến về bảng kê số 3 . 63
b- Công tác hạch toán hàng đi đường 63
c- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 65
d- Phân tích tình hình cung ứng NVL .66


Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây lắp- dịch vụ và xây dựng II.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây lắp- dịch vụ và xây dựng II. sẽ giúp ích cho bạn.