Đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Him Lam


Phần I

Lí luận chung về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp xây lắp.

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp trong nền kinh tế thị trường.

II. Sự cần thiết khách quan phải tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu.

1. Khái niệm về nguyên vật liệu .

2. Dặcđiểm,vài trò và tầm quan trọng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp
3. Yêu cầu của công tác quản lí nguyên vật liệu .

4. Nhiệm vụ của công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu
5. Nội dung hạch toán kế toán nguyên vật liệu .
III. Phân loại nguyên vật liệu.

1. Căn cứ vào nội dung kinh tế và vai trò của nguyên liệu trong quá trình sản xuất
2. Phân loại nguyên vật liệu theo nguồn hình thành.
3. Phân loại nguyên vật liệu căn cứ vào quyền sở hữu:
IV. Nội dung hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp xây lắp.

1. Tính giá nguyên vật liệu.
V. Hạch toán kế toán tổng hợp nguyên vật liệu.
1. Hạch toán kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.1. Khái niệm và tài khoản sử dụng.
1.2. Hạch toán kế toán tình hình biến động nguyên vật liệu .
2. Hạch toán kế toán vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì.
3. Tổ chức sổ hạch toán kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp xây lắp.
Phần II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong công ty TNHH Him Lam.
I. Khái quát chung về Công ty TNHH Him Lam.
1. Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí của công ty TNHH Him Lam.
3. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán và công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH Him Lam .
II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Him Lam
1. Đặc điểm của nguyên vật liệu
2.Phân loại nguyên vật liệu ở công ty.
3. Đánh giá nguyên vật liệu tại công ty TNHH Him Lam.
4. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu:
5. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu.
6. Hoạch toán kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty TNHH Him Lam
7. Hạch toán kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty TNHH Him Lam
Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH Him Lam.
I. Những ưu điểm trong công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty.
1. Về bộ máy kế toán.
2. Về công tác hạch toán kế toán.
4. Về công tác quản lí vật liệu:
5. Việc sử dụng kế toán máy trong công tác kế toán.
6. Về công tác phân loại vật liệu .
II. Những hạn chế còn tồn tại.
1. Về thông tin kế toán.
2. Việc vận dụng phương pháp hạch toán tổng hợp NVL
3. Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay
II. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Him Lam.
1. Sự cần thiết khách quan phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
2. Các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty TNHH Him Lam


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Him Lam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Him Lam sẽ giúp ích cho bạn.