Đề tài: Kế toán giá thành và quản lý chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội


PHẦN I 1
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1 Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3 Đối tượng. phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu. 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2


PHẦN II 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN. THỰC TIỄN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH 3
VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 3
2.1 Giá thành. 3
2.1.1 Khái niệm giá thành. 3
2.1.2 Đối tượng xác định giá thành sản phẩm và giải pháp quản lý chi phí sản xuất 3
2.1.3 Kỳ tính giá thành. 4
2.1.4 Đơn vị tính giá thành. 5
2.1.5 Phương pháp xác định giá thành. 5
2.1.5.1 Phương pháp giản đơn. 5
2.1.5.2 Phương pháp hệ số. 6
2.1.5.3 Phương pháp giá thành định mức. 6
2.1.5.4 Phương pháp cộng tổng chi phí 7
2.1.6 Phương pháp hạch toán giá thành sản phẩm 7
2.1.6.1 Hạch toán giá thành theo hình thức kê khai thường xuyên. 7
2.1.6.2 Hạch toán giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 10
2.2 Phương pháp quản lý chi phí sản xuất 11
2.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất và quản lý chi phí 11
2.2.2 Chức năng quản lý chi phí sản xuất 12
2.2.3 Phương pháp quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 13
2.2.3.1 Phương pháp quản lý theo chứng từ phát sinh. 13
a) Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp. 13
b) Chi phí nhân công trực tiếp. 13
c) Chi phí sản xuất chung. 14
2.2.3.2 phương pháp quản lý theo định mức. 14
2.2.3.2 Phương pháp quản lý theo chi phí kỳ trước.
2.2.3.3 Quản lý theo dự toán chi phí sản xuất
2.3.1 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí sản xuất sản phẩm 20
2.3.2 Mối quan hệ trong quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 22


PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
3.1 Đặc điểm chung địa bàn công ty cổ phẩn cơ khí Điện Lực Yên Viên. 23
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lực Yên Viên. 23
3.1.2 Đặc điểm chung của công ty Cổ Phần Cơ khí Điện Lực Yên Viên. 26
3.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất 26
3.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy. 28
3.1.5 Các tình hình cơ bản Công ty. 32
3.1.5.1 Tình hình lao động công ty. 32
3.1.5.2 Tình hình tài sản. nguồn vốn công ty. 33
3.1.6 Tình hình công tác kế toán tại Công ty. 50
3.1.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 50
3.1.6.2 Hình thức kế toán áp dụng. 52
3.1.6.3 Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho. 53
3.1.7 Phương pháp hạch toán thuế GTGT. 54
3.2 Phương pháp nghiên cứu. 55
3.2.1 Phương pháp chuyên môn kế toán. 55
3.2.1.1 Phương pháp chứng từ và kiểm kê. 55
3.2.1.2 Phương pháp tài khoản và ghi sổ kép. 56
3.2.1.3 Phương pháp tính giá. 56
3.2.1.4 Phương pháp cân đối và các báo cáo tài chính.
3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu. 56
3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu.
3.2.4 Phương pháp phân tích kinh doanh. 57
3.2.5 Phương pháp chuyên gia.
3.2.6 Phương pháp dự báo. 57


PHẦN IV 58
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58
4.1 Đối tượng hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm công ty. 58
4.1.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 58
4.1.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí 58
4.1.1.2 Đối tượng tính giá. 59
4.2 Thực trạng kế toán giá thành và công tác quản lý chi phí tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lực Yên Viên Hà Nội 51
4.2.1 Kế toán giá thành tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lực. 51
4.2.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 51
4.1.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 57
4.1.1.3 Chi phí sản xuất chung. 59
4.2.3 Tình hình quản lý chi phí trong quá trình sản xuất tại công ty. 67
4.3 Yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm 67
4.3.1 Yếu tố về chi phí trong kỳ. 68
4.3.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 68
4.3.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 69
4.3.1.3 Chi phí sản xuất chung. 73
4.3.2 Yếu tố sản phẩm phụ ảnh hưởng giá thành sản phẩm (nếu có) 73
4.3.3 Yếu tố khối lượng sản phẩm 74
4.4 Phương pháp quản lý chi phí sản xuất 75
4.4.1 Quản lý theo định mức chi phí phân bổ.
4.4.2 Quản lý chi phí sản xuất theo mức dự toán. 65
4.5 Một số giải pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty. 78
4.6 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quản lý tốt chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm 80


PHẦN V
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận.
5.2 5.2 Kiến nghị


Xem Thêm: Kế toán giá thành và quản lý chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập -
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán giá thành và quản lý chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập - sẽ giúp ích cho bạn.