Đề tài: Hạch toán nguyên vật liệu và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Sao Mai Việt Nam


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC BẢNG . iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ . v
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi
I: MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Đối tượng nghiên cứu. 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu. 2
II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1. Tổng quan tài liệu. 3
2.1.1. Khái quát chung. 3
2.1.2. Nguyên tắc hạch toán NVL 8
2.2. Phương pháp nghiên cứu. 26
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. 26
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu. 27
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu. 28
III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 29
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 29
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 29
3.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. 30
3.1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty. 31
3.1.4. Hình thức và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty. 32
3.1.5. Tình hình lao động tại Công ty. 34
3.1.6. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. 35
3.1.7. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 37
3.2. Đặc điểm và tình hình sử dụng NVL tại Công ty. 37
3.2.1. Đặc điểm 37
3.2.2. Phân loại nguyên vật liệu. 38
3.2.3. Tình hình sử dụng NVL tại Công ty. 38
3.3. Thực trạng hạch toán NVL tại Công ty. 39
3.3.1. Tổ chức tính giá thành. 39
3.3.2. Tổ chức công tác kế toán. 41
3.3.3. Phương pháp kế toán chi tiết NVL 53
3.3.4. Kế toán tổng hợp NVL 59
4.2.3 Tổ chức kiểm kê NVL 67
3.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng NVL tại Công ty. 70
3.4.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán NVL tại Công ty. 70
3.4.2. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NVL tại công ty. 72
VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 77
4.1. Kết luận. 77
4.2. Kiến nghị 78


Xem Thêm: Hạch toán nguyên vật liệu và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán nguyên vật liệu và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.