Đề tài: Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán bán hang tại công ty TNHH Hà Việt


Mục lục

I. ĐẶT VẤN ĐÊ. 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1
1.2.1. Mục tiêu chung. 1
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 1
1.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu. 1
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 1
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 1
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 2
2.1 Hàng hoá. 2
2.1.1 Khái niệm 2
2.1.2. Tiêu thụ hàng hoá. 2
2.1.3. Nhiệm vụ của việc hạch toán hàng hoá. 3
2.1.4 Tổ chức hạch toán hàng hoá. 3
2.1.4.1 Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hoá. 3
2.1.4.2 Đánh giá hàng hoá. 3
2.2 Các phương thức mua hàng. 5
2.3 Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ. 6
2.3.1 Khái niệm doanh thu. 6
2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản. 6
2.3.3 Kế toán hàng hoá và kế toán giá vốn hàng bán. 7
2.3.3.1 Kế toán hàng hoá. 7
2.3.3.2 Giá vốn hàng bán. 8
2.3.4 Kế toán chi phí bán hàng. 8
2.3.5 Các phương thức thanh toán và phương thức bán hàng. 8
2.3.5.1 phương thức thanh toán. 8
2.3.5.2 Phương thức bán hàng. 9
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11
3.1. Phương pháp so sánh. 11

3.2. Phương pháp cân đối 11
3.3. Phương pháp chuyên môn của kế toán. 11
VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 12
4.1. Tình hình cơ bản của địa bàn nghiên cứu. 12
4.1.1. Vị trí địa lý và quá trình hình thành, phát triển. 12
4.1.2 Chức năng, nhiệm vụ. 13
4.1.3 Công tác kế toán tại công ty. 14
4.1.4 Tình hình lao động của công ty. 15
4.1.5. Tình hình nguồn vốn của công ty. 15
4.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu. 18
4.2.1. Đặc điểm về hàng hoá của công ty. 18
4.2.2. Quá trình xuất kho hàng hoá. 19
4.3 Phương thức bán hàng – Phương thức thanh toán. 20
4.3.1 Phương thúc bán hàng. 20
4.3.2 Phương thức thanh toán với người mua. 21
4.4 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá. 21
4.5. Hạch toán chi phí bán hàng. 23
4.6. Hạch toán doanh thu bán hàng: 26
4.7. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty quý IV năm 2008. 29
4.8. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng tại công ty TNHH Hà Việt 30
4.8.1. Nhận xét chung. 30
4.8.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh tế đối với công ty. 31
PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 33
5.1 Kết luận. 33
5.2 Kiến nghị: 33


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán bán hang tại công ty TNHH Hà Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán bán hang tại công ty TNHH Hà Việt sẽ giúp ích cho bạn.