Đề tài: Hạch toán tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ tại Nhà máy Quy chế Từ Sơn – Bắc Ninh


MỤC LỤC
Trang

Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng, biểu. v
Danh mục sơ đồ. vi
Danh mục ký hiệu, ký tự viết tắt vii
Tóm tắt viii
PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1. Về nội dung. 2
1.3.2. Về không gian. 2
1.3.3. Về thời gian. 2
1.4. Kết quả nghiên cứu dự kiến. 2
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1. Tổng quan tài liệu. 3
2.1.1. Cơ sở lý luận. 3
2.1.1.1. Các khái niệm cơ bản. 3
2.1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ. 5
2.1.1.3. Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho và hàng xuất kho trong kỳ. 6
2.1.1.4. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm 8
2.1.1.5. Các phương thức thanh toán. 10
2.1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 11
2.1.1.7. Các tài khoản kế toán và hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm 14
2.1.2. Cơ sở thực tiễn. 23
2.1.2.1. Tình hình tiêu thụ cơ khí trong nước. 23
2.1.2.2. Định hướng phát triển. 25
2.2. Phương pháp nghiên cứu. 26
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. 26
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu. 26
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu. 26
PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29
3.1. Đặc điểm chung của Nhà máy. 29
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 29
3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 31
3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 31
3.1.4. Đặc điểm tổ chức SX 34
3.2. Công tác kế toán. 35
3.2.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 35
3.2.2. Hình thức ghi sổ kế toán. 38
3.2.3. Chính sách kế toán. 39
3.3. Tình hình chung. 42
3.3.1. Tình hình lao động của Nhà máy qua 3 năm 42
3.3.2. Tình hình SX kinh doanh của nhà máy. 43
3.3.3. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Nhà máy qua 3 năm 45
3.3.4. Đặc điểm, phân loại thành phẩm 45
3.4. Kế toán tiêu thụ sản phẩm 48
3.4.1. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm 48
3.4.1.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 48
3.4.1.2. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm và chính sách giá cả. 48
3.4.1.3. Phương thức thanh toán. 50
3.4.2. Kế toán tiêu thụ sản phẩm 50
3.4.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ. 50
3.4.2.2. Hạch toán chi tiết 51
3.4.2.3. Các trường hợp tiêu thụ khác. 60
3.4.2.4. Hạch toán tổng hợp. 61
3.4.2.5. Kế toán các khoản chiết khấu, giảm giá. 66
3.4.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 67
3.4.4. Kế toán chi phí bán hàng. 69
3.4.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 71
3.4.6. Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm 73
3.4.6.1. Những ưu điểm 75
3.4.6.2. Những hạn chế. 76
3.5. Biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm 77
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 78
4.1. Kết luận. 78
4.2. Kiến nghị 79


Xem Thêm: Hạch toán tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ tại Nhà máy Quy chế Từ Sơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ tại Nhà máy Quy chế Từ Sơ sẽ giúp ích cho bạn.