Đề tài: Kế toán thanh toán và một số biệp pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán tại công ty TNHH Phát Triển Điện Lực Việt Á


MỤC LỤC

Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng. iv
PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài: 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
A. TÀI LIỆU TỔNG QUAN 3
2.1 Những vấn đề chung về thanh toán. 3
2.1.1 Khái niệm và các quan hệ thanh toán. 3
2.1.2 Vai trò và nhiệm vụ của thanh toán. 5
2.1.3 Phương thức thanh toán. 5
2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá công tác thanh toán. 7
2.2. Tổng quan về kế toán thanh toán. 8
2.2.1 Khái niệm và vai trò của kế toán thanh toán. 8
2.2.2 Nội dung của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp. 9
B. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
2.3. Phương pháp thu thập số liệu. 17
2.4. Phương pháp kế toán. 18
PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19
A. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT Á 19
3.1 Quá trình thành lập và phát triển của công ty. 19
3.2 Một số đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty. 20
3.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 20
3.2.2 Tổ chức nghiệp vụ. 21
3.3. Tình hình lao động của Công ty. 24
3.4. Tài sản và nguồn vốn của Công ty. 25
3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 27
B. NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28
3.6 Kế toán thanh toán với nhà cung cấp. 28
3.6.1. Giới thiệu về các nhà cung cấp của Công ty. 28
3.6.2 Quy trình kế toán thanh toán với nhà cung cấp. 29
3.7 Kế toán thanh toán với khách hàng. 34
3.7.1 Thủ tục chứng từ. 34
3.7.2 Quy trình hạch toán nợ phải thu. 35
3.7.3 Hệ thống sổ sách. 36
3.8 Kế toán thanh toán với nội bộ. 37
3.8.1 Kế toán thanh toán với công nhân viên. 37
3.8.1.2 Quy trình hạch toán lương cho cán bộ công nhân viên: 38
3.8.2 Kế toán phải thu nội bộ: 40
3.9 Phân tích biến động nợ phải trả nhà cung cấp. 40
3.10 Phân tích biến động nợ phải thu khách hàng. 44
3.11 Phân tích tổng hợp biến động nợ phải thu, nợ phải trả. 47
3.12 Tìm hiểu công tác quản lý kế toán thanh toán của Công ty. 54
3.13. Đánh giá thực trạng công tác kế toán thanh toán của Công ty. 55
3.13.1 Một số chỉ tiêu đánh giá công tác thanh toán của công ty. 55
3.13.2 Đánh giá công tác kế toán thanh toán tại công ty. 56
3.13.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý kế toán thanh toán của Công ty. 59
3.14 Một số biệp pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán tại công ty TNHH Phát Triển Điện Lực Việt Á 60
PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61
4.1 Kết luận. 61
4.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán và quản lý công tác kế toán thanh toán 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64


Xem Thêm: Kế toán thanh toán và một số biệp pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán tại công ty TNHH Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thanh toán và một số biệp pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán tại công ty TNHH Phát sẽ giúp ích cho bạn.