Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Hoàng Anh


MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.1 Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu. 2
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu. 3
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. 4
2.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất. 4
2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 4
2.1.2 Đặc điểm 4
2.1.3 Phân loại 5
2.2 Những vấn đề chung về giá thành sản phẩm . 7
2.2.1 Khái niệm 7
2.2.2 Đặc điểm 8
2.2.3 Phân loại 9
2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 10
2.4 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 11
2.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 11
2.4.2 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành. 12
2.4.3 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 13
2.5 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 13
2.6 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 14
2.6.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 14
2.6.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 15
2.6.3 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 19
2.7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 20
2.7.1 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 20
2.7.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 23
2.7.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 29
2.8 Phương pháp nghiên cứu 30
2.8.1 Phương pháp thống kê kinh tế. 30
2.8.2 Phương pháp chuyên gia. 30
2.8.3 Phương pháp chuyên môn của kế toán. 31
PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 32
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH SX&XNK Hoàng Anh 32
3.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất ở Công ty. 33
3.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty. 38
3.1.4 Tình hình cơ bản của Công ty TNHH Hoàng Anh. 44
3.2 Giới thiệu tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hoàng Anh 53
3.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 55
3.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 55
3.5 Hạch toán chi phí sản xuất. 56
3.5.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 56
3.5.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 65
3.5.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung. 72
3.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế một sản phẩm . 77
3.7. Phân tích ưu, nhược điểm của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 82
3.8. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 85
3.9. Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm của công ty. 85
PHẦN 4: KẾT LUẬN 90


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Ho
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Ho sẽ giúp ích cho bạn.