Đề tài: Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Hà Ngọc – Chương Mỹ - Hà Nội


MỤC LỤC
lời cảm ơn. i
mục lục. ii
danh mục bảng. iv
danh mục sơ đồ. v
danh mục viết tắt vi
I. MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục đích nghiên cứu. 2
1.2.1. Mục đích chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 2
II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1. Tổng quan tài liệu. 3
2.1.1. Cơ sở lý thuyết 3
2.1.1.1. Những vấn đề chung về kế toán xác định kết quả SXKD trong doanh nghiệp. 3
2.1.1.2. Kế toán xác định KQSXKD 8
2.1.1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả SXKD trong doanh nghiệp. 12
2.1.1.4. Hệ thống chứng từ, sổ sách và báo biểu kế toán sử dụng trong kế toán xác định KQSXKD của doanh nghiệp. 27
2.2. Phương pháp nghiên cứu. 28
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. 28
2.2.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích. 29
2.2.2.1. Phương pháp thống kê kinh tế. 29
2.2.2.2. Phương pháp so sánh. 29
2.2.2.3. Phương pháp kế toán. 29
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 31
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 31
3.1.2. Nhiệm vụ và chức năng của Công ty. 31
3.1.3. Tình hình lao động của Công ty. 32
3.1.4. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2006 – 2008. 33
3.1.5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2006 – 2008 38
3.1.6. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH Hà Ngọc. 38
3.1.7. Tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Hà Ngọc. 41
3.1.7.1. Các bộ phận sản xuất và mối quan hệ. 42
3.1.7.2. Quy trình sản xuất ngô khô ở công ty TNHH Hà Ngọc. 43
3.1.8. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Hà Ngọc. 44
3.1.8.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Hà Ngọc. 44
3.1.8.2. Tổ chức hình thức sổ sách kế toán tại công ty. 46
3.1.9. Các phương thức bán hàng tại công ty. 48
3.1.10. Các phương thức thanh toán tiền hàng. 48
3.2. Thực trạng kế toán các khoản thu tại công ty TNHH Hà Ngọc. 49
3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 49
4.1.2 Kế toán thu nhập hoạt động khác. 57
3.3. Thực trạng kế toán các khoản chi phí tại công ty. 57
3.3.1. Kế toán xác định giá vốn. 57
3.3.2. Kế toán chi phí quản lý và chi phí bán hàng. 61
3.3.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 67
3.3.4. Kế toán chi phí hoạt động khác. 70
3.4. Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 70
3.5. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm từ năm 2006 đến năm 2008. 76
3.5.1. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2006 đến năm 2008. 76
3.5.2. Đánh giá chung về công tác kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty 81
3.5.2.1. Ưu điểm 82
3.5.2.2. Hạn chế. 83
3.6. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty 83
IV.KẾT LUẬN 85
4.1. Kết luận. 85
4.2. Kiến nghị 86
DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Tình hình lao động của Công ty qua 2 năm 2007 – 2008. 33
Bảng 3.2: Tình hình tài sản của Công ty qua 2 năm 2007 – 2008. 35
Bảng 3.3: Tình hình nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2006 – 2008. 37
Bảng 3.4: Bảng so sánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm từ 2006 – 2008 39
Bảng 3.5: Bảng tổng hợp doanh thu năm 2008 của Công ty. 57
Bảng 3.6: Bảng tổng hợp giá vốn hàng bán năm 2008 của Công ty. 61
Bảng 3.7: Bảng tổng hợp chi phí quản lý của Công ty năm 2008. 67
Bảng 3.8: Bảng tổng hợp chi phí tài chính của Công ty năm 2008. 70
Bảng 3.9: Bảng cân đối tài khoản năm 2008 ĐVT: Đồng. 72
Bảng 3.10: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008. 75
Bảng 3.11: Bảng so sánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm từ 2006 – 2008 77
Bảng 3.12: Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm từ năm 2006 đến năm 2008. 79


Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Hà Ngọc – Chương Mỹ - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Hà Ngọc – Chương Mỹ - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.