Đề tài: Kế Toán Vốn Bằng Tiền CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU


Chương 1. TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Quá trình hình thành và phát triển:

2. Nội dung ngành nghề kinh doanh:

3. Quy mô của Công ty:

4.1. Bộ phận lao động trực tiếp:

4.2. Bộ phận lao động gián tiếp:

5. Đặc điểm của quy trình công nghệ sản xuất:

II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN:

1. Tổ chức bộ máy tác kế toán:

3. Các Chính sách kế toán áp dụng tại công ty:

3.1. Niên độ kế toán:

3.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

4. Các nghiệp vụ chuyên môn:

4.1. Kế toán tiền lương:


Chương 2. CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN


1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1. Nhiệm vụ kế toán:

2. Kế toán tiền mặt:

3. Hạch toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Phương pháp hạch toán:

1. Kế toán tiền gửi ngân hàng:

Các chứng từ và sổ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi sổ:

B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của phần hành kế toán vốn bằng tiền:

2. Những quy định chung của công tác kế toán và quản lý vốn bằng tiền:

II. KẾ TOÁN TIỀN MẶT:

1. Khái niệm :

2. Những quy định của kế toán tiền mặt và công tác quản lý tiền mặt trong công ty:

1. Tài khoản và các chứng từ sổ sách sử dụng:


CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Ở CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Xem Thêm: Kế Toán Vốn Bằng Tiền của công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế Toán Vốn Bằng Tiền của công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.