Đề tài: Thực trạng tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty khoá minh khai


Phần 1
lý luận chung về tổ chức hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ
I-/ Lý luận chung về vật liệu, công cụ dụng cụ:
1-/ Những vấn đề cơ bản về vật liệu, công cụ dụng cụ:
2-/ Phân loại và tính giá nguyên vật liệu:
II-/ Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu:
1-/ Phương pháp thẻ song:
2-/ Phương pháp sổ số dư:
3-/ Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển:
III-/ hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu:
A-/ Hạch toán theo phương pháp KKTX:
1-/ Tài khoản sử dụng:
2-/ Hạch toán tăng nguyên vật liệu:
3-/ Hạch toán tình hình biến động giảm vật liệu - công cụ dụng cụ:
B-/ Hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ:
1-/ Tài khoản sử dụng:
2-/ Phương pháp hạch toán:
C-/ Các hình thức áp dụng để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu:
Phần 2
Thực trạng tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty khoá minh khai
I-/ Giới thiệu về doanh nghiệp:
II-/ Các hạch toán nguyên vật liệu tại công ty:
1-/ Hạch toán từng nguyên vật liệu:
2-/ Hạch toán giảm nguyên vật liệu:
Phần 3
1-/ Kết luận chung:
a-/ Những ưu điểm của hạch toán nguyên vật liệu ở công ty:
b-/ Những ưu điểm:
2-/ Những giải pháp:


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty khoá minh khai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty khoá minh khai sẽ giúp ích cho bạn.