Đề tài: Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán tại công ty tnhh AN &D


PHẦN I- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH AN&D
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH An&D
1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí
PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH AN&D
2.1 Tổ chức bộ máy kế toán
2.2 Công tác kế toán tại công ty TNHH An&D
2.3 Khái quát một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH An&D.
2.4. Nội dung tổ chức phần hành kế toán thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí với NSNN
3. Kế toán thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí với NSNN
3.1 Chứng từ và luân chuyển chứng từ
3.2 Tài khoản sử dụng
3.3 Trình tự hạch toán
PHẦN III- MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH AN&D
3.1 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty
3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán tại công ty tnhh AN &D
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán tại công ty tnhh AN &D sẽ giúp ích cho bạn.