Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công trình và quy hoạch đô thị Việt NamMỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Kết cấu khóa luận

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ

1.1. Sự cấn thiết phải tổ chức công tác kế toán chi phí sán xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp dịch vụ

hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.3. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thánh sản phẩm trong doanh nghiệp tư vấn, thiết kế xây dựng

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VIỆT NAM (BIDECONS)

I. Tổng quan về đơn vị thực tập

1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty Bidecons

2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty

3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán của Công ty

4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn, thiết kế xây dựng ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

II. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình và quy hoạch đô thị Việt Nam (Bidecons)

1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty

2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình và quy hoạch đô thị Việt Nam

CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình và quy hoạch đô thị Việt Nam

2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3. Yêu cầu nội dung hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

4. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm

5. Một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện ké toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình và QHĐT Việt

6. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công trình v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công trình v sẽ giúp ích cho bạn.