Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh cơ khí kiên giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh cơ khí kiên giang


  MỤC LỤC​ 201064094" CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1
  201064095" 1.1. Cơ sở hình thành đề tài 1
  201064096" 1.2. Mục tiêu. 1
  201064097" 1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu. 1
  201064098" 1.4. Ý nghĩa. 2
  201064099" 1.5. Phương pháp nghiên cứu. 2
  201064100" CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3
  201064101" 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 3
  201064102" 2.1.1. Khái niệm 3
  201064103" 2.1.2. Mục tiêu và ý nghĩa. 3
  201064104" 2.2. Kế toán doanh thu. 3
  201064105" 2.2.1. Doanh thu hoạt động chính. 3
  201064106" 2.2.1.1. Khái niệm 3
  201064107" 2.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu. 4
  201064108" 2.2.1.3. Nguyên tắc xác định doanh thu. 4
  201064109" 2.2.1.4. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 4
  201064110" 2.2.1.5. Sơ đồ hạch toán doanh thu. 4
  201064111" 2.2.1.6. Phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng. 5
  201064112" 2.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính. 5
  201064113" 2.2.3.1. Khái niệm 5
  201064114" 2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán. 5
  201064115" 2.2.2.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 6
  201064116" 2.2.3. Thu nhập khác. 6
  201064117" 2.2.3.1. Khái niệm 6
  201064118" 2.2.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 6
  201064119" 2.2.3.3. Nguyên tắc hạch toán. 6
  201064120" 2.3. Kế toán chi phí 7
  201064121" 2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 7
  201064122" 2.3.1.1. Khái niệm giá vốn hàng bán. 7
  201064123" 2.3.1.2. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán. 7
  201064124" 2.3.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 7
  201064125" 2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng. 7
  201064126" 2.3.2.1. Khái niệm chi phí bán hàng. 7
  201064127" 2.3.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 8
  201064128" 2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 8
  201064129" 2.3.3.1. Khái niệm chi phí quản lý. 8
  201064130" 2.3.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 8
  201064131" 2.3.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 8
  201064132" 2.3.4.1. Khái niệm 8
  201064133" 2.3.4.2. Nguyên tắc hạch toán. 9
  201064134" 2.3.4.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 9
  201064135" 2.3.5. Kế toán chi phí khác. 9
  201064136" 2.3.5.1.Khái niệm 9
  201064137" 2.3.5.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 9
  201064138" 2.3.5.3. Nguyên tắc hạch toán. 9
  201064139" 2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 10
  201064140" 2.4.1. Tài khoản sử dụng. 10
  201064141" 2.4.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hạt động kinh doanh. 10
  201064142" 2.5. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. 10
  201064143" 2.5.1. Phân tích doanh thu. 10
  201064144" 2.5.1.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu. 10
  201064145" 2.5.1.2. Nội dung phân tích. 11
  201064146" 2.5.2. Phân tích chi phí 11
  201064147" 2.5.2.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí 11
  201064148" 2.5.2.2. Nội dung phân tích chi phí 11
  201064149" 2.5.3. Phân tích lợi nhuận. 12
  201064150" 2.5.3.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận. 12
  201064151" 2.5.3.2. Nội dung phân tích. 12
  201064152" CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ. 13
  201064153" 3.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Cơ khí Kiên Giang. 13
  201064154" 3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 14
  201064155" 3.2.1. Sơ đồ tổ chức. 14
  201064156" 3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 14
  201064157" 3.3. Tổ chức bộ máy kế toán. 15
  201064158" 3.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 15
  201064159" 3.3.2. Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách sử dụng tại công ty. 16
  201064160" 3.3.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 17
  201064161" 3.4. Tình hình nhân sự. 18
  201064162" 3.5. Thị trường tiêu thụ và phương phướng hoạt động trong thời gian tới 18
  201064163" 3.6. Những thuận lợi và khó khăn. 18
  201064164" 3.7. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Cơ khí Kiên Giang trong 3 Năm 2005, 2006, 2007. 19
  201064165" CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIÊN GIANG 21
  201064166" 4.1. Kế toán doanh thu. 21
  201064167" 4.1.1. Doanh thu hoạt động chính. 21
  201064168" 4.1.1.1. Hình thức tiêu thụ và thanh toán tại công ty. 21
  201064169" 4.1.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại doanh nghiệp. 21
  201064170" 4.1.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 21
  201064171" 4.1.1.4. Quy trình hạch toán doanh thu và ghi sổ kế toán. 22
  201064172" 4.1.2. Doanh thu hoạt động tài chính. 24
  201064173" 4.1.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 24
  201064174" 4.1.2.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 24
  201064175" 4.1.3. Thu nhập khác. 25
  201064176" 4.1.3.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 25
  201064177" 4.1.3.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 25
  201064178" 4.2. Kế toán chi phí 26
  201064179" 4.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 26
  201064180" 4.2.1.1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán tại công ty. 26
  201064181" 4.2.1.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 26
  201064182" 4.2.1.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 26
  201064183" 4.2.2. Kế toán chi phí bán hàng. 27
  201064184" 4.2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 27
  201064185" 4.2.2.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 27
  201064186" 4.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 29
  201064187" 4.2.3.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 29
  201064188" 4.2.3.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 30
  201064189" 4.2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 33
  201064190" 4.2.4.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 33
  201064191" 4.2.4.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 33
  201064192" 4.2.5. Kế toán chi phí khác. 34
  201064193" 4.2.5.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 34
  201064194" 4.2.5.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 34
  201064195" 4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 34
  201064196" 4.3.1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh, công ty không mở chi tiết cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào. 34
  201064197" 4.3.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hạt động kinh doanh. 35
  201064198" 4.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. 35
  201064199" 4.4.1. Phân tích doanh thu. 35
  201064200" 4.4.1.1. Phân tích chung tình hình thực hiện doanh thu so với kế hoạch năm 2007. 35
  201064201" 4.4.1.2. Phân tích tình hình biến động doanh thu năm 2006, 2007. 36
  201064202" 4.4.1.3. Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng giai đoạn 2006 -2007. 37
  201064203" 4.4.2. Phân tích chi phí 38
  201064204" 4.4.2.1 Tình hình thực hiện chi phí so với kế hoạch. 38
  201064205" 4.4.2.2 Phân tích sự biến động giá vốn hàng bán năm 2006 – 2007. 39
  201064206" 4.4.2.3. Phân tích chi phí bán hàng giai đoạn 2006 – 2007. 40
  201064207" 4.4.2.4. Phân tích chi phí QLDN giai đoạn 2006 – 2007. 41
  201064208" 4.4.2.5. Phân tích chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác giai đoạn 2006 – 2007 42
  201064209" 4.4.3. Phân tích lợi nhuận. 42
  201064210" 4.4.3.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận của công ty. 42
  201064211" 4.4.3.2. Phân tích lãi gộp theo kết cấu từng nhóm hàng. 43
  201064212" 4.4.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bán hàng của doanh nghiệp. 44
  201064213" 4.4.3.4. Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến lợi nhuận. 45
  201064214" CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP. 48
  201064215" 5.1. Đánh giá. 48
  201064216" 5.1.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 48
  201064217" 5.1.2. Về tổ chức kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 49
  201064218" 5.2. Giải pháp. 50
  201064219" 5.2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 50
  201064220" 5.2.2 Về tổ chức kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 51
  201064221" 5.3. Kiến nghị 51
  201064222" PHẦN KẾT LUẬN 53


  Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh cơ khí kiên giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh cơ khí kiên giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status