Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty Tư vấn Khảo sát Thiết kế Hàng không


Chuyên đề năm 2010, dài 89 trang

M Ở Đ Ầ U

Nền kinh tế nước ta đang chuyển từ nền kinh tế bao cấp, kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường với sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá của các doanh nghiệp đã chịu sự tác động mạnh mẽ của sự thay này. Đồng thời với sự thay đổi của chế độ quản lý là sự thay đổi của công tác hạch toán kế toán, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới của công tác quản lý.
Hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định quản lý hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đứng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và đứng vững trong thị điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường.
Trong bất ký một xã hội nào, nền kinh tế nào việc sản xuất hàng hoá cũng đóng góp một vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu được. Nó sản xuất ra mọi của cải vật chất cho xã hội từ những vật dụng thông thường cho đến các loại máy móc, thiết bị, .nhu cầu của xã hội ngày càng đa dạng, phong phú và thay đổi không ngừng, vì vậy sản xuất hàng hoá cũng không ngừng phát triển. Sản xuất hàng hoá là một quá trình chế biến các yếu tố chi phí sản xuất để tạo nên sản phẩm hàng hoá nào đó.
Chi phí sản xuất được hiểu là chi phí về lao động và lao động vật hoá trong một kỳ kinh doanh nhất định. Những chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ cho một khối lượng sản phẩm nhất định được gọi là giá thành của sản phẩm đó.
Một doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các yếu tố giúp cho sản phẩm dễ tiêu thụ như mẫu mã, công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm, dây chuyền công nghệ phù hợp thì yếu tố quan trọng nhất là hạch toán các chi phí đầu vào một cachs hợp lý , chặt chẽ và tiết kiệm, tạo ra sản phẩm có giá thành hạ so với giá bán, giúp cho doanh nghiệp làm ăn có lãi. Việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công việc quan trọng, quyết định chất lượng của toàn bộ công tác hạch toán kế toán trong các trong các doanh nghiệp sản xuất.
Như vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp rất quan trọng, công tác này phải được phát huy vai trò và hoàn thiện hơn nữa.
Để vận dụng kiến thức đã học một cách thiết thực vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị, giúp cho công tác tổ chức hạch toán kế toán ngày càng hoàn thiện hơn em đã đi sâu nghiên cứu đề tài:
<< Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty Tư vấn Khảo sát Thiết kế Hàng không>>
Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, các anh chi trong phòng kế toán của Công ty nhưng do nhận thức và trình độ có hạn nên dù rất cố gắng song trong bài viết này còn có những sai sót hạn chế. Em rất mong sự chỉ bảo nhận xét của các thầy cô giáo, Sự đóng góp ý kiến của các bạn sinh viên để em hoàn thiện và nâng cao kiến thức của mình. Qua đây em xin cảm ơn thầy cô giáo môn kế toán, các anh chị phòng kế toán, các phòng ban chức năng của Công ty Tư vấn Khảo sát thiết kế Hàng không những người giúp em hoàn thành công việc của mình.
Nội dung chính:
M Ở Đ Ầ U
Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
I/ SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:
1. Ý nghĩa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường:
2. Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành:
4. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:
5. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:
51. Khái niệm giá thành:
52. Bản chất, chức năng giá thành:
53. Các loại giá thành:
6. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:
7. Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành.
8. NỘI DUNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT:
81. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và trình tự tập hợp chi phí sản xuất.
8.2 Hạch toán chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:
9. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
9.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm:
9.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm:
PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ HÀNG KHÔNG.
I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ HÀNG KHÔNG.
1. Quá trình hình thành và phát triển.
2. Tình hình sản xuất trải qua các giai đoạn chủ yếu sau:
4. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty tư vấn khảo sát thiết kế hàng không.
II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ HÀNG KHÔNG.
A-KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ HK
1. Những đặc điểm về kinh tế kỹ thuật và quản lý ảnh hưởng tới hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
3-Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất:
4-.Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty Tư vấn KSTKHK.
4.1 Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp:
4.4. Tập hợp chi phí SX kinh doanh toàn Công ty:
B- KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ HÀNG KHÔNG
I. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ở công ty và phương pháp tính giá thành sản phẩm.
2. Đánh giá sản phẩm làm dở ở công ty tư vấn Khảo sát Thiết kế Hàng không.
3- Phương pháp tính giá thành sản phẩm:
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH ỞCÔNG TY TƯ VẤN KSTK HK.
I/ NHỮNG ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN HOÀN THIỆN:
II/PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TƯ VẤN KSTK HK :
1/ Phương hướng hoàn thiện:
2/ ý kiến và giải pháp hoàn thiện:
K Ế T L U Ậ N


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty Tư vấn Khảo sát Thiết kế Hàng không
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty Tư vấn Khảo sát Thiết kế Hàng không sẽ giúp ích cho bạn.