Đề tài: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn


LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
1.1.1. Tiền lương:
1.1.1.1. Khái niêm:
1.1.1.2. Vai trò chức năng của tiền lương:
1.1.1.3. Quỹ tiền lương:
1.1.2. Các khoản trích theo lương:
1.1.2.1. Bảo hiểm xã hội:
1.1.2.1.1. Khái niệm:
1.1.2.1.2. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH):
1.1.2.1.3. Bảo hiểm Ytế (BHYT):
1.1.2.1.4. Kinh phí công đoàn (KPCĐ):
1.2 - CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG.
1.2.1. Trả lương theo sản phẩm:
1.2.1.1. Trả lương theo sản phẩm trực tiếp:
1.2.1.2. Trả lương theo sản phẩm có thưởng có phạt:
1.2.1.3. Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến:
1.2.1.4. Hình thức trả lương khoán:
1.2.2. Hình thức trả lương theo thời gian:
1.2.2.1. Trả lương theo thời gian đơn giản:
1.2.2.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng:
1.2.3. Một số chế độ khác khi tính lương:
1.2.3.1. Chế độ thưởng:
1.2.3.2. Chế độ phụ cấp:
1.3 – KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.3.1. Các chứng từ sử dụng:
1.3.2. Hạch toán số lương lao động:
1.3.3. Hạch toán sử dụng thời gian lao động:
1.3.4. Hạch toán kết quả gian lao động:
1.4 – KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
1.4.1. Hạch toán chi tiết tiền lương và BHXH:
1.4.1.1. Phân bổ tiền lương và giá thành sản phẩm:
1.4.1.2. Trích bảo hiểm xã hội:
1.4.1.3. Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất sản phẩm:
1.4.1.6. Kế toán tổng hợp tiền lương, trích BHXH, BHYT, KPCĐ:
Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
2.1 - MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển:
Nội dung ngành nghề kinh doanh:
2.1.2. Quy mô của Công ty:
2.2.1.1. Bộ phận lao động trực tiếp:
2.2.1.2. Bộ phận lao động gián tiếp:
2.3 - THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN .
2.3.1. Hạch toán lao động:
2.3.1.1. Tình hình lao động:
2.3.1.3. Hạch toán kết quả lao động:
2.3.2. Tính lương và các khoản trích theo lương:
2.3.2.1. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương:
Đơn giá tiền lương được Bộ Nông nghiệp và PTNT duyệt:
2.3.2.1.1. Hình thức trả lương khoán(với bộ phận trực tiếp SX):
:2.3.2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương:
2.3.2.2.1. Hạch toán lương và các khoản trích theo lương:
Chương 3
ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
3.1. Công tác Kế toán chung:
3.1.1. Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
3.1.1.1. Hạch toán chi tiết.
3.1.1.2. Hạch toán tổng hợp.
3.1.2. Thuận lợi và khó khăn, phương hướng mục tiê của Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn trong việc sử dụng Quỹ lương.
Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và sẽ giúp ích cho bạn.