Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản afiex”.

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản afiex”.


  MỤC LỤC​ ​ TRANG​ Chương 1: MỞ ĐẦU 1
  1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 2
  1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2
  1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 2
  1.4.2. Phương pháp xử lý số liệu . 2
  1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆP 4
  2.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 4
  2.2.1. Chi phí sản xuất . 4
  2.2.1.1. Khái niệm . 4
  2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 5
  2.2.2. Giá thành sản phẩm . 6
  2.2.2.1. Khái niệm . 6
  2.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm . 6
  2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 7
  2.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 7
  2.3.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 7
  2.3.1.2. Đối tượng tính giá thành . 7
  2.3.1.3. Kỳ tính giá thành . 8
  2.3.2. Kết cấu chi phí trong giá thành sản phẩm 8
  2.4. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT . 8
  2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 8
  2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 9
  2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 10
  2.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 11
  2.4.1.1. Phương pháp kê khai thường xuyên 11
  2.4.1.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ . 12
  2.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ 13
  2.5.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc nguyên vật liệu chính) 13
  2.5.2. Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương . 13
  2.5.3. Phương pháp định mức 14
  2.5.4. Phương pháp 50% chi phí chế biến . 14
  2.6. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 14
  2.6.1. Phương pháp trực tiếp có loại trừ giá trị sản phẩm phụ . 14
  2.6.2. Phương pháp tỷ lệ 14
  2.6.3. Phương pháp phân bước 14
  2.6.4. Phương pháp đơn đặt hàng 15
  Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY AFIEX 16
  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH . 16
  3.2. GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX . 17
  3.2.1. Chức năng hoạt động của Xí nghiệp . 18
  3.2.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp 18
  3.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX 19
  3.3.1. Đặc điểm tổ chức quản lý 19
  3.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn từng bộ phận . 19
  3.4. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX . 20
  3.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 20
  3.4.2. Nhiệm vụ và chức năng của từng phần hành kế toán 20
  3.4.3. Hình thức kế toán được áp dụng tại Xí Nghiệp 21
  3.5. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM QUA . 23
  3.6. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẮP TỚI 25
  3.6.1. Thuận lợi 25
  3.6.2. Khó khăn . 26
  3.6.3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2007 26
  3.6.3.1. Mục tiêu . 26
  3.6.3.2. Các giải pháp chủ yếu 26
  Chương 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX 28
  4.1. ĐẶC ĐIỂM QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ . 28
  4.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP . 29
  4.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí 29
  4.2.2. Đối tượng tính giá thành . 29
  4.2.3. Kỳ tính giá thành . 30
  4.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP . 30
  4.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 30
  4.3.1.1. Đặc điểm nguyên liệu sử dụng 30
  4.3.1.2. Chứng từ sử dụng và trình tự hạch toán . 30
  4.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 31
  4.3.2.1. Đặc điểm 32
  4.3.2.2. Hình thức trả lương . 32
  4.3.2.3. Định mức lương và hệ số lương 32
  4.3.2.4. Cách tính lương . 33
  4.3.2.5. Chứng từ sử dụng và trình tự hạch toán . 34
  4.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 35
  4.3.3.1. Đặc điểm 35
  4.3.3.2. Chứng từ sử dụng và trình tự hạch toán . 36
  4.4. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 38
  4.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 38
  4.4.2. Hạch toán các khoản làm giảm giá thành 39
  4.4.3. Đặc điểm phân bổ chi phí sản xuất của Xí Nghiệp 39
  4.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang: . 42
  4.4.5. Tính giá thành sản phẩm 42
  4.5. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CẤU THÀNH NÊN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 43
  4.5.1. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 45
  4.5.2. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 47
  4.5.3. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung . 48
  Chương 5: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 51
  5.1. NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 51
  5.1.1. Ưu điểm . 51
  5.1.2. Những vấn đề tồn tại . 52
  5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN . 52
  5.3. GIẢI PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 56
  5.3.1. Giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 56
  5.3.2. Giảm chi phí nhân công trực tiếp . 56
  5.3.3. Đảm bảo một quy mô sản xuất hợp lý so với công suất 57
  5.3.4. Tiết giảm các chi phí khác trong giá thành sản phẩm 57
  5.4. KIẾN NGHỊ . 57
  KẾT LUẬN 60


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản afiex”.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản afiex”. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status