Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP CẤP THOÁT NƯỚC- CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SỐ 4 THỊ XÃ NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG


Luận văn dài 94 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
2.1 KHÁI QUÁT VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
2.2 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN
2.3 NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHI PHÍ LƯƠNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP CẤP THOÁT NƯỚC-
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SỐ 4, THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
3.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP
3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TRONG HỆ THỐNG XÍ NGHIỆP
CẤP THOÁT NƯỚC- CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SỐ 4, THỊ XÃ NGÃ BẢY
3.4 CƠ CẤU BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP
CẤP THOÁT NƯỚC- CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SỐ 4, THỊ XÃ NGÃ BẢY
4.1 TÌNH HÌNH CHUNG VỀ LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP TỪ 2005 ĐẾN 2007
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP
CẤP THOÁT NƯỚC- CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SỐ 4, THỊ XÃ NGÃ BẢY
5.1 HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG ĐANG ÁP DỤNG TẠ XÍ NGHIỆP
5.2 QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ CÁCH THANH TOÁN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP
5.3 KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP
5.4 PHÂN TÍCH QUỸ LƯƠNG
CHUOWGN 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại xí nghiệp cấp thoát nước- công trình đô thị s
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại xí nghiệp cấp thoát nước- công trình đô thị s sẽ giúp ích cho bạn.