Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Ngọc

MỤC LỤC​
LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG


1.1. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ tài sản cố định
1.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định
1.3. Nội dung hạch toán chi tiết và tổng hợp về tài sản cố định trong doanh nghiệp sản xuất
1.4. Kế toán khấu hao tài sản cố định
1.5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định
1.6 Kế toán tổng hợp tài sản cố định thuê tài chính
1.7. Kế toán tài sản cố định thuê hoạt động
1.8. Tổ chức sổ kế toán tài sản cố định theo từng hình thức kế toán

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Ngọc
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Ngọc
2.3. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Ngọc

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC

3.1. Đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tài sản cố định tại côngty cổ phần đầu tư và xây dựng và thương mại Minh Ngọc
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh ngọc

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Ngọc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Ngọc sẽ giúp ích cho bạn.