Đề tài: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ


Luận văn dài 76 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚ QUÝ
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
3.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
3.3 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY
3.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÂN SỰ
3.5 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
3.6 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
CHƯƠNG 4. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚ QUÝ
4.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚ QUÝ
4.2 ĐỐI TƯỢNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ
4.3 ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH
4.4 KÝ TÍNH GIÁ THÀNH
4.5 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
4.6 TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
4.7 KẾ HOẠCH TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
4.8 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
4.9 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA MẶ HÀNG NẤM RƠM VÀ BẮP NON
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
5.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA ĐƠN VỊ
5.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ CỦA
2 SẢN PHẨM QUA 3 NĂM
CHƯƠNG 6. MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
6.1 ĐỐI VỚI CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
6.2 ĐỐI VỚI CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
6.3 ĐỐI VỚI CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Kế toán chi phí và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của công ty tnhh phú quý
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của công ty tnhh phú quý sẽ giúp ích cho bạn.