Đề tài: Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 - VINACONEX


Báo cáo dài 46 trang

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21-VINACONEX 1
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex. 1
1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex. 1
1.1.2 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng số 21-Vinaconex qua các thời kỳ: 2
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 3
1.2.1 Lĩnh vực hoạt động và sản phẩm chủ yếu của Công ty: 3
1.2.1.1 Lĩnh vực hoạt động: 3
1.2.1.2 Các sản phẩm chủ yếu. 4
1.2.2Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong 5 năm qua (2004,2005,2006,2007,2008) 4
1.2.3Về công nghệ sản xuất: 5
1.2.3.1 Quy trình sản xuất sản phẩm: 5
1.2.3.2 Về đặc điểm công nghệ sản xuất: 7
1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex. 8
1.3.1Tổ chức sản xuất: 8
1.3.2Kết cấu sản xuất của Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex. 9
1.3.3 Khảo sát, phân tích các yếu tố “đầu vào”, “đầu ra” của Công ty Cổ phần Xây dựng số 21. 9
1.3.3.1 Khảo sát và phân tích các yếu tồ “đầu vào”. 9
v Yếu tố đối tượng lao động: 9
v Yếu tố lao động. 11
v Yếu tố Vốn: 13
1.3.3.2 Khảo sát và phân tích các yếu tố “đầu ra”. 17
1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phẩn Xây dựng số 21-Vinaconex. 18
1.4.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý tại Công ty. 18
1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty. 19
1.4.3 Mối quan hệ giữa các bộ phận trong việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty. 21
1.5 Môi trường kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 21
1.5.1 Môi trường kinh doanh. 21
1.5.1.1 Môi trường vĩ mô. 21
1.5.1.2 Môi trường ngành. 23
1.5.2 Chiến lược phát triển của công ty. 24
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21-VINACONEX 26
2.1 Đặc điểm về lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán cuả Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 26
2.1.1 Đặc điểm về lao động kế toán. 26
2.1.2 Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán: 26
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 26
2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 27
2.2 Đặc điểm về vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 29
2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị: 29
2.2.2 Vận dụng chứng từ kế toán: 31
2.2.3 Vận dụng tài khoản kế toán. 32
2.2.4 Vận dụng sổ sách kế toán. 33
2.2.5 Vận dụng báo cáo tài chính. 33
2.3 Đặc điểm tổ chức các phần hành kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21-Vinaconex 35
1.3.1 Phần hành kế toán TSCĐ và XDCB: 35
1.3.2 Phần hành kế toán CPSX, tính giá thành và theo dõi kết quả tiêu thụ: 35
1.3.3 Phần hành kế toán theo dõi vật tư: 35
1.3.4 Phần hành kế toán tiền mặt, ngân hàng, thanh toán công nợ: 35
1.3.5 Phần hành kế toán tiền lương và BHXH: 36
1.3.6 Phần hành kế toán tổng hợp và kiểm tra kế toán: 36
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21-VINACONEX 37
3.1 Những thành tựu đạt được. 37
3.1.1 Về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh: 37
3.1.2 Về công tác tổ chức bộ máy quản lý. 37
3.1.3 Về tổ chức công tác kế toán và chế độ kế toán áp dụng. 38
3.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân. 39
3.2.1 Về tổ chức sản xuất kinh doanh. 39
3.2.2 Về bộ máy quản lý tại doanh nghiệp. 40
3.2.3 Về việc tổ chức công tác kế toán tại đơn vị: 40
PHỤ LỤC 42
MỤC LỤC 46


Xem Thêm: Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 - VINACONEX
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 - VINACONEX sẽ giúp ích cho bạn.