Đề tài: Bàn về hạch toán lao động tiền lương tại các doanh nghiệp hiện nay


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I -LÝ THUYẾT KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG


I - Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

II - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ TỔ CHỨC HOẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

1. Phân loại lao động

2. Tổ chức hoạch toán lao động tiền lương

3. Chế độ lao động các hình thực thanh toán tiền lương, tiền thưởng

4. Tiền lương

5. Quỹ lương

6. Phương pháp xác định giá tiền lương

7. Các khoản trợ cấp

III - TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

1. Hệ thống tài khoản sử dụng

2. Phương pháp hạch toán

3. Tổ chức hệ thống số kế toán về tiền lương BHXH

PHẦN 2 - THỰC TRẠNG, THỰC HIÊN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

I - THỰC TRẠNG

1. Mặt tích cực

2. Mặt tồn tại

3. Nguyên nhân của tồn tại

II - BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ PHÂN PHỐI QUỸ TIỀN LƯƠNG MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ Ở DOANH NGHIỆP

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Bàn về hạch toán lao động tiền lương tại các doanh nghiệp hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về hạch toán lao động tiền lương tại các doanh nghiệp hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.