Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH may Xuân Ngọc


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM


1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP

1.1.1. Chi phí sản xuất

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của chi phí sản xuất

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất

1.1.2. Giá thành sản phẩm

1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm

1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.2. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.2.1. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất

1.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

1.2.2. Trình tự phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.2.2.1. Trình tự chứng từ sử dụng

1.2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.3. Tổ chức công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

1.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính

1.3.2. Đánh giá SPDD theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

1.4. Tổ chức công tác kế toán giá thành sản phẩm

1.4.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành

1.4.1.1. Đối tượng tính giá thành

1.4.1.2. Đơn vị và kỳ tính giá thành sản phẩm

1.4.2. Các phương pháp tính GTSP

1.4.2.1. Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn

1.4.2.2. Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tụcCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUÂN NGỌC


2.1. Đặc điểm chung về Công ty TNHH may Xuân Ngọc

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH may Xuân Ngọc

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

2.1.4.1. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu của phòng kế toán

2.1.4.2. Hình thức và trình tự ghi sổ kế toán

2.1.4.3. Một số nội dung khác về chi phí sản xuất

2.2. Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH may Xuân Ngọc

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty

2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2.2.1.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất

2.2.2.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.2.3. Tổ chức công tác tính giá thành tại công ty

2.2.3.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành

2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành SP

2.3. Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty TNHH may Xuân Ngọc

2.3.1.Ưu điểm

2.3.2. Một số hạn chế cần hoàn thiện


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUÂN NGỌC

3.1. Định hướng phát triển của công ty

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty may Xuân Ngọc

3.2.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý kế toán

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán

3.2.3. Điều chỉnh mức lương luỹ tiến, trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân

3.2.4. Thay đổi phương pháp tính giá NVL xuất kho

3.2.5. Xây dựng và áp dụng phương pháp kế toán CPSX và tính GTSP theo đơn đặt hàng

3.3.3.1 Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3.3.3.2. Đối với chi phí NCTT

3.3.3.3. Đối với CP SXC

3.3.3.4. Tính giá thnàh sản phẩm

3.3. Kiến nghị với cơ quan cấp trên

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH may
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH may sẽ giúp ích cho bạn.