Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in - Nhà xuất bản Lao động - Xã hội


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP IN NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI


1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – xã hội

1.1.1 Giới thiệu chung về đơn vị

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

1.2.1. Nhiệm vụ, chức năng của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp in

1.2.2.1 Môi trường kinh doanh của Xí nghiệp in

1.2.2.2. Đặc điểm thị trường đầu vào

1.2.2.3. Đặc điểm thị trường đầu ra

1.2.2.4. Tình hình sản xuất kinh doanh

1.2.3 Đặc điểm quy trình sản xuất

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động- Xã hội

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp in

1.4.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại xí nghiệp in

1.4.2.1. Các chính sách kế toán chung

1.4.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

1.4.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

1.4.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán

1.4.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

1.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu

1.5.1 Hạch toán vốn bằng tiền

1.5.1.1 Tài khoản sử dụng

1.5.1.2 Chứng từ sử dụng

1.5.1.3 Luân chuyển chứng từ

1.5.2. Hạch toán tài sản cố định

1.5.2.1 Tài khoản sử dụng

1.5.2.2 Chứng từ sử dụng

1.5.2.3 Luân chuyển chứng từ


PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP IN NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

2.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất

2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất

2.1.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất

2.1.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

2.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.1. Tài khoản sử dụng

2.2.2. Chứng từ sử dụng

2.2.3.Trình tự hạch toán và nhập liệu

2.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

2.3.1 Tài khoản sử dụng

2.3.2.Chứng từ sử dụng

2.3.3. Trình tự kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.2.4.1. Đặc điểm chi phí sản xuất chung

2.2.4.2. Kế toán chi phí nhân viên phân xưởng

2.2.4.3. Kế toán chi phí vật liệu cho sản xuất chung

2.2.4.4. Kế toán chi phí khấu hao tài sản cố định

2.2.4.5. Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài

2.2.4.6. Kế toán chi phí bằng tiền khác

2.2.4.7. Quá trình để có Sổ cái TK 627

2.5 Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.5.1 Tập hợp chi phí sản xuất

2.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang

2.5.4 Kỳ tính giá thành sản phẩm

2.5.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm


PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP IN NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

3.1 Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuấ t và tính giá thành sản phẩm của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hộiKẾT LUẬN


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in - Nhà xuất bản Lao động - Xã
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in - Nhà xuất bản Lao động - Xã sẽ giúp ích cho bạn.