Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Chi nhánh Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Khách sạn Holiday view


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP


1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu

1.1 Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu

1.2 Vai trò của nguyên vật liệu

2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu

2.1 Phân loại nguyên vật liệu

2.2 Đánh giá nguyên vật liệu

2.2.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu

2.2.2 Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu

3. Kế toán nguyên vật liệu theo chế độ kế toán hiện hành

3.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

3.1.1 Chứng từ sử dụng

3.1.2 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu

3.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

3.2.1 Hạch toán nguyên vật liệu theo phương thức kê khai thường xuyên

3.2.2 Hạch toán nguyên vật liệu theo phương thức kiểm kê định kỳ

4. Các hình thức kế toán

4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung

4.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái

4.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

4.4 Hình thức Nhật ký- Chứng từ

4.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM_KHÁCH SẠN HOLIDAY VIEW

1.Đặc điểm chung của Công ty khách sạn Holiday view

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

1.2.1 Đặc điểm bộ máy quản lý

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

1.3.1 Sơ đồ bộ máy kế toán

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán

2.Đặc điểm tổ chức sổ kế toán của Công ty khách sạn Holiday view

2.1 Hình thức sổ kế toán đang áp dụng

2.2 Các chính sách kế toán áp dụng

3.Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty khách sạn Holiday view

3.1 Đặc điểm nguyên vật liệu

3.2 Phân loại nguyên vật liệu

3.3 Đánh giá nguyên vật liệu

3.3.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho

3.3.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho

3.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

3.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng

3.4.2 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu

3.4.3 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu

3.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

3.5.1 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu

3.5.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN HOLIDAY VIEW

1. Nhận xét về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

1.1 Những ưu điểm trong kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

1.2 Những tồn tại trong kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

2. Các nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu

3. Một số đề xuất về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Chi nhánh Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Khá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Chi nhánh Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Khá sẽ giúp ích cho bạn.