Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel


  Đề tài: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel

  MỤC LỤC​
  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

  1.1. KHÁI NIỆM,Ý NGHĨA CỦA VIỆC BÁN HÀNG
  1.1.1. Khái niệm bán hàng
  1.1.2. ý nghĩa của việc bán hàng
  1.2. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
  1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
  1.3.1. Khái niệm chung, nội dung của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.3.1.1. Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.3.1.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu
  1.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.3.2.1.Chứng từ kế toán sử dụng
  1.3.2.2. Các tài khoản kế toán sử dụng
  1.3.2.3. Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
  1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
  1.3.4. 1.Khái niệm giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại
  1.3.4.2. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán
  1.3.4.3. Chứng từ kế toán sử dụng
  1.3.4.4. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán
  1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
  1.5.1. Kế toán chi phí bán hàng
  1.5.1.1. Khái niệm về chi phí bán hàng
  1.5.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng
  1.5.1.3. Kế toán sử dụng các TK
  1.5.1.4. Trình tự kế toán chi phí bán hàng
  1.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  1.5.2.1. Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp
  1.5.2.2 Chứng từ kế toán sử dụng
  1.5.2.3. Tài khoản kế toán sử dụng
  1.5.2.4. Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  1.6. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  1.6.1. Khái niệm, phương pháp xác định kết quả bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.6.2.Tài khoản kế toán sử dụng
  1.6.3. Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng
  1.7. CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ
  1.7.1 HÌNH THỨC NHẬT KÝ SỔ CÁI
  1.7.2. HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG
  1.7.3. HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ
  1.7.4. HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.1.2. Nhiệm vụ tình hình sản xuất kinh doanh
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.1.4. Một số đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại công ty Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.1.4.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL
  2.1.4.3 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL
  2.1.4.4 Một số đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.1.5. Một số kết quả mà Công ty CP Bưu Chính đạt được trong những năm vừa qua
  2.2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL
  2.2.1. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.2.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.2.2.1. Các loại chứng từ mà kế toán sử dụng
  2.2.2.2. Các tài kế toán khoản sử dụng
  2.2.2.3. Các phương thức bán hàng.
  2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  2.2.3.1. Kế toán các khoản giảm giá tại công ty
  2.2.3.2. Kế toán về hàng bán bị trả lại
  2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty CP bưu chính Viettel
  2.24.1. Tài khoản kế toán sử dụng
  2.2.4.2. Phương pháp tính giá vốn hàng hoá xuất bán tại Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng
  2.2.5.1.Nội dung chi phí bán hàng tại Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.2.5.2. Tài khoản sử dụng
  2.2.5.3. Sổ kế toán sử dụng
  2.2.5.4. Trình tự hạch toán.
  2.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  2.2.6.1. Nội dung của chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.2.6.2. Tài khoản kế toán sử dụng
  2.2.6.3. Sổ kế toán sử dụng: sổ cái Tk 642
  2.2.6.4. Trình tự hạch toán CPQLDN
  2.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2.2.7.1 Tài khoản kế toán sử dụng
  2.2.7.2 Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng và cung cấp dịch vụ

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
  3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL
  3.1.1. Những điểm mạnh của công ty trong công tác tổ chức bộ máy kế toán
  3.1.2. Những tồn tại hiện nay của công ty
  3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL
  3.2.1.Ý KIẾN THỨ NHẤT: VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI TIẾT HÀNG HOÁ
  3.2.2. Ý kiến thứ hai: Về hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng của từng mặt hàng
  3.2.3. Ý kiến thứ ba: Về hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  3.2.4. Ý kiến thứ tư: Hình thức ghi sổ tai công ty
  3.2.5. Ý kiến thứ năm: Về hạch toán các khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại

  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status