Đề tài: Công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật 2H


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY


I. Tổng quan về công ty CPXLTM & DVKT 2H

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty CPXLTM & DVKT 2H

2. Kết quả tình hình hoạt động của công ty

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty

2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh

III. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty CPXLTM & DVKT 2H

1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán

2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

3. Đánh giá ưu nhược điểm về công tác hạch toán kế toán tại công ty

3.1. Ưu điểm

3.2 Nhược điểm


PHẦN II: NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

I. Kế toán lao động tiền lương

1. Phương pháp tính và trả lương cuả công ty CPXLTM & DVKT 2H

2. Phương pháp tính BHXH, trả lương được công ty áp dụng

3. Phương pháp tính BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty

4. Quy trình hạch toán tại công ty

5. Chi tiết kế toán tiền lương và BHXH tại công ty

5.1 Bảng chấm công

5.2. Bảng thanh toán tiền lương

5.3. Bảng chấm công

5.4. Bảng thanh toán lương

5.5 Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương và các khoản khác

II. Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ

1. Khái niệm về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

2. Quy trình luân chuyển chứng từ và nguồn gốc nhập vật liệu

3. Thủ kho cấp phát công cụ dụng cụ

III. Tài sản cố định

1. Tìm hiểu chung về TSCĐ trong công ty

2. Kế toán tăng TSCĐ

3. Kế toán giảm TSCĐ

4. Kế toán khấu hao TSCĐ

IV. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2. Chi phí nhân công trực tiếp


PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. Đánh giá chung

II. Khuyến nghị

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

PHẦN IV: KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật 2H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật 2H sẽ giúp ích cho bạn.