Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần ô tô xe máy Hà Nội


MỤC LỤC​

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CỤNG TY CỔ PHẦN ỤTỤ XE MỎY HÀ NỘI


1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần ôtô xe máy Hà Nội

1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.2.Lĩnh vực kinh doanh của công ty

1.1.3.Đối tượng và phạm vi hoạt động của Công ty

1.2.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

1.3.Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp

1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

1.5.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

1.6.Chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng

1.6.1.Chính sách kế toán doanh nghiệp đang áp dụng

1.6.2.Hình thức sổ kế toán đang sử dụng

1.6.3.Hệ thống báo cáo kế toán


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XE MÁY HÀ NỘI

2.1.Quy trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

2.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần ôtô xe máy Hà Nội

2.2.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty

2.2.2.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty

2.2.2.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.2.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.2.3.Kế toán chi phí sản xuất chung

2.2.2.3.1.Kế toán chi phí nhân viên quản lý phân xưởng

2.2.2.3.2.Kế toán chi phí vật liệu

2.2.2.3.3.Kế toán chi phí công cụ, dụng cụ

2.2.2.3.4.Kế toán chi phí khấu hao tài sản cố định

2.2.2.3.5.Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài

2.2.2.3.6.Kế toán chi phí khác bằng tiền

2.2.2.4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn công ty

2.3.Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ôtô xe máy Hà Nội

2.3.1.Đối tượng tính giá thành sản phẩm

2.3.2.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

2.3.3.Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ôtô xe máy Hà Nội


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XE MÁY HÀ NỘI

3.1. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.2. Một số hạn chế

3.2. Phương hướng và giải pháp thực hiện

3.2.1. Về công tác tổ chức tập hợp chứng từ kế toán

3.2.2. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu

3.2.3. Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp

3.2.4. Về tổ chức kế toán trên máy


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần ô tô xe máy Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần ô tô xe máy Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.