Đề tài: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và các biện pháp hoàn thiện tại Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP


1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp

1.1.1. Vị trí của nguyên vật liệu đối với quá trỡnh sản xuất

1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp

1.1.3. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp

1.1.4. Nhiệm vụ kế toán vật liệu ở các doanh nghiệp xây lắp

1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu

1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu

1.2.2. Đánh giá quá trình thi công xây lắp

1.2.2.1. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế

1.3. Kế toán chi tiết vật liệu

1.3.1. Chứng từ sử dụng

1.3.2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu

1.4. Kế toán tổng hợp vật liệu

1.4.1. Kế toán tổng hợp VL theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.4.1.1. Tài khoản kế toán sử dụng

1.4.1.2. Phương pháp hạch toán: Tóm tắt trên sơ đồ tài khoản 152 – Nguyên vật liệu

1.4.2. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ ở Công ty cổ phần xây dựng và nội thất hoàn cầu


CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆUỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HOÀN CẦU

2.1. Đặc điểm tình hình chung ở Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu

2.1.2. Tổ chức quản lý của Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu

2.2. Tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu ở Công ty cổ phần xây dựng và nội thất hoàn cầu

2.2.1. Phân loại vật liệu ở Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu

2.2.2. Tổ chức công tác kế toán nhập xuất và tồn kho vật liệu ở Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu

2.2.2.1. Thủ tục nhập kho

2.2.2.2. Thủ tục xuất kho

2.2.2.3. Trình tự nhập - xuất kho vật liệu

2.2.3. Kế toán chi tiết vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu

2.2.4. Đánh giá vật liệu

2.2.5. Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu

2.2.5.1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu

2.2.5.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu

2.3. Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu

2.3.1. Ưu điểm

2.3.2. Hạn chế


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY

3.1. Phương hướng phát triển của công ty

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu ở Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn cầu

3.2.1. Việc quản lý vật tư

3.2.2. Hạch toán đối với vật liệu nhập kho

3.2.3. Công tác lập chứng từ ban đầu

3.2.4. Hiện đại hóa công tác kế toánKẾT LUẬN


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và các biện pháp hoàn thiện tại Công ty cổ phần xây dựng và
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và các biện pháp hoàn thiện tại Công ty cổ phần xây dựng và sẽ giúp ích cho bạn.