Đề tài: Công tác kế toán tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 246 - Thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU


CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP


I. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

1. Đặc điểm về sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

2.1. Khái niệm chi phí sản xuất

2.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp

2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung chi phí

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí

2.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành

2.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp

2.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp

3. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

3.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm

3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp

3.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp

II. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.1. Khái niệm

1.2. Tài khoản sử dụng

1.3. Phương pháp kế toán

2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp

2.1. Khái niệm

2.2. Tài khoản sử dụng

2.3. Phương pháp kế toán

3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công

3.1. Khái niệm

3.2. Tài khoản sử dụng

3.3. Phương pháp kế toán

4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung

4.1. Khái niệm

4.2. Tài khoản sử dụng

4.3. Phương pháp kế toán

5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

5.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp

5.1.1. Tài khoản sử dụng

5.1.2. Phương pháp kế toán

5.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

6. Tính giá thành công trình hoàn thành

6.1. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp

6.2. Phương pháp tính giá thành

6.2.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp

6.2.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

6.2.3. Phương pháp tính giá thành theo định mức


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 246

I. Khái quát chung về công ty cổ phần xây dựng Công trình giao thông 246

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.1. Sơ lược về lịch sử phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ

2. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất thi công xây lắp

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh

II. Tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán hiện đang áp dụng Tại công ty Cổ Phần Xây dựng Công trình giao thông 246

1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP Xây dựng CTGT 246

2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại Công ty

III. công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại Công ty cp xây dựng ctgt 246

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp

2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công

2.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung

2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp

3. Kế toán tính giá thành sản phẩm

3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang

3.2. Tính giá thành sản phẩm


CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

I. một số đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng ctgt 246

1. Những ưu điểm của Công ty

2. Những mặt còn tồn tại

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán tại Công ty


KẾT LUẬN

PHỤ LỤC


Xem Thêm: Công tác kế toán tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 246 - Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 246 - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.