Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 892


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty xây dựng công trình giao thông 892

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty xây dựng công trình giao thông 892

1.3. Quản lý chi phí sản xuất ở Công ty xây dựng công trình giao thông 892


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 892

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1.Nội dung

2.1.1.2.Tài khoản sử dụng

2.1.1.3.Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2.Tài khoản sử dụng

2.1.2.3.Quy trình ghi sổ chi tiết

2.1.2.4.Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.3. Chi phí sử dụng máy thi công

2.1.3.1.Nội dung

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng

2.1.3.2.Quy trình ghi sổ chi tiết

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.4. Chi phí sản xuất chung

2.1.4.1. Nội dung

2.1.4.2. Tài khoản sử dụng

2.1.4.3. Quy trình ghi sổ chi tiết

2.1.4.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892

2.2.2. Quy trình tính giá thànhPHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 892


3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Giải pháp và điều kiện thực hiện để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng công trình giao thông 892KẾT LUẬN


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng công trình giao
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng công trình giao sẽ giúp ích cho bạn.